Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1959/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 82/TTr-SCT ngày 01 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 15 quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương (kèm theo phụ lục).

Điều 2. Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp huyện:

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một của điện tử của tỉnh, theo Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này và đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CV Nhung;
- Lưu: VT, KSTTHC (MN)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỐ TT

SỐ HỒ SƠ TTHC
(Trên Cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT
(theo quy định)

I. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

01

BCT-BLI-262046

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và hợp lệ: Trong 15 ngày làm việc (tương đương 120 giờ).

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện và chưa hợp lệ: Trong 07 ngày làm việc (tương đương 56 giờ).

02

BCT-BLI-262048

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Trong 15 ngày làm việc

03

BCT-BLI-262047

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Trong 15 ngày làm việc

04

BCT-BLI-275229

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Trong 10 ngày làm việc

05

BCT-BLI-275230

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Trong 07 ngày làm việc

06

BCT-BLI-275231

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Trong 07 ngày làm việc

07

BCT-BLI-275232

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Trong 10 ngày làm việc

08

BCT-BLI-275233

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Trong 07 ngày làm việc

09

BCT-BLI-275234

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

Trong 07 ngày làm việc

10

BCT-BLI-275235

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Trong 10 ngày làm việc

11

BCT-BLI-275236

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Trong 07 ngày làm việc

12

BCT-BLI-275237

Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Trong 07 ngày làm việc

II. LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ

13

BCT-BLI-275430

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Trong 15 ngày làm việc:

- Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 30 giờ/ngày làm việc.

- Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 90 giờ/ngày làm việc.

14

BCT-BLI-275431

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Trong 07 ngày làm việc:

- Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 24 giờ/ngày làm việc.

- Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 32 giờ/ngày làm việc.

15

BCT-BLI-275432

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Trong 07 ngày làm việc:

- Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 24 giờ/ngày làm việc.

- Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 32 giờ/ngày làm việc.

B. NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ

1. Quy trình: BCT-BLI-262046

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

- Hồ sơ đủ điều kiện và hợp lệ: 108 giờ;

- Hồ sơ chưa đủ điều kiện và chưa hợp lệ 44 giờ.

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 5

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng ký (kèm hồ sơ) và chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 6

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm hành chính công

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công

Bước 7

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC và thu phí.

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện:

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và hợp lệ: Trong 15 ngày làm việc (tương đương 120 giờ)

- Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện và chưa hợp lệ: Trong 07 ngày làm việc (tương đương 56 giờ)

2. Quy trình: BCT-BLI-262048

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

108 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 5

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng ký (kèm hồ sơ) và chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 6

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm hành chính công

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công

Bước 7

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC và thu phí.

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Trong 15 ngày làm việc (tương đương 120 giờ làm việc).

3. Quy trình: BCT-BLI-262047

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc lại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

108 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 5

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng ký (kèm hồ sơ) và chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 6

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm hành chính công

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Phiếu kiểm soát quả trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công

Bước 7

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC và thu phí.

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Trong 15 ngày làm việc (tương đương 120 giờ làm việc).

4. Quy trình: BCT-BLI-275229

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện từ được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

68 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 5

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng ký (kèm hồ sơ) và chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 6

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm hành chính công

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công

Bước 7

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC và thu phí.

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Trong 10 ngày làm việc (tương đương 80 giờ làm việc).

5. Quy trình: BCT-BLI-275230

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

44 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 5

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng ký (kèm hồ sơ) và chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 6

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm hành chính công

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công

Bước 7

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc (tương đương 56 giờ làm việc).

6. Quy trình: BCT-BLI-275231

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

44 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 5

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng ký (kèm hồ sơ) và chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 6

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm hành chính công

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công

Bước 7

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC và thu phí.

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc (tương đương 56 giờ làm việc).

7. Quy trình: BCT-BLI-275232

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

68 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 5

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng kinh tế hạ tầng ký (kèm hồ sơ) và chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 6

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm hành chính công

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công

Bước 7

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Trong 10 ngày làm việc (tương đương 80 giờ làm việc).

8. Quy trình: BCT-BLI-275233

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

44 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 5

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng ký (kèm hồ sơ) và chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 6

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm hành chính công

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công

Bước 7

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc (tương đương 56 giờ làm việc).

9. Quy trình: BCT-BLI-275234

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

44 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 5

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng ký (kèm hồ sơ) và chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 6

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm hành chính công

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công

Bước 7

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc (tương đương 56 giờ làm việc).

10. Quy trình: BCT-BLI-275235

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

68 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 5

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng ký (kèm hồ sơ) và chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 6

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm hành chính công

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công

Bước 7

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Trong 10 ngày làm việc (tương đương 80 giờ làm việc).

11. Quy trình: BCT-BLI-275236

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

44 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 5

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng ký (kèm hồ sơ) và chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 6

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm hành chính công

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công

Bước 7

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc (tương đương 56 giờ làm việc).

12. Quy trình: BCT-BLI-275237

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

44 giờ

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 5

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng ký (kèm hồ sơ) và chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 6

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm hành chính công

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công

Bước 7

- Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả giải quyết TTHC

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc (tương đương 56 giờ làm việc).

13. Quy trình: BCT-BLI-275430

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tổng hợp; tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

80 giờ

Dự thảo văn bản của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng, trình Chủ tịch UBND cấp huyện (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; ký văn bản trình lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, quyết định

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

02 giờ

Văn bản của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng trình lãnh đạo UBND cấp huyện (kèm hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ) được chuyển đến Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 6

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

02 giờ

Văn bản của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng (kèm hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Bước 7

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

02 giờ

Văn bản của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng (kèm hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 8

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ; trình Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

16 giờ

Phiếu trình lãnh đạo (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 9

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển hồ sơ đến Văn thư, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

04 giờ

Phiếu trình lãnh đạo (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện ký tắt, chuyển đến Văn thư

Bước 10

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký phê duyệt

Văn thư Văn phòng HĐNĐ - UBND cấp huyện

02 giờ

Phiếu trình lãnh đạo (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 11

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được lãnh đạo UBND cấp huyện ký phê duyệt, chuyển Văn thư

Bước 12

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm hành chính công cấp huyện và Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công cấp huyện và Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 13

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm hành chính công cấp huyện/Thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí.

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 15 ngày làm việc (tương đương 120 giờ làm việc), trong đó:

- Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 30 giờ/ngày làm việc.

- Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 90 giờ/ngày làm việc.

14. Quy trình: BCT-BLI-275431

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

01 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tổng hợp; tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

24 giờ

Dự thảo văn bản của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng, trình Chủ tịch UBND cấp huyện (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; ký văn bản trình lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, quyết định

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

01 giờ

Văn bản của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng trình lãnh đạo UBND cấp huyện (kèm hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ) được chuyển đến Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 6

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

02 giờ

Văn bản của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng (kèm hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Bước 7

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

02 giờ

Văn bản của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng (kèm hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 8

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ; trình Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

08 giờ

Phiếu trình lãnh đạo (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 9

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển hồ sơ đến Văn thư, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

Chánh Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

04 giờ

Phiếu trình lãnh đạo (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện ký tắt, chuyển đến Văn thư

Bước 10

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký phê duyệt

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

02 giờ

Phiếu trình lãnh đạo (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 11

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

04 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được lãnh đạo UBND cấp huyện ký phê duyệt, chuyển Văn thư

Bước 12

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm hành chính công cấp huyện và Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công cấp huyện và Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 13

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm hành chính công cấp huyện/Thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí.

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc (tương đương 56 giờ làm việc), trong đó:

- Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 24 giờ/ngày làm việc.

- Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 32 giờ/ngày làm việc.

15. Quy trình: BCT-BLI-275432

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(giờ/ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

04 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển đến Trưởng Phòng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 3

Xử lý hồ sơ và phân công Chuyên viên phụ trách tham mưu giải quyết hồ sơ

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

01 giờ

Hồ sơ được chuyển đến Chuyên viên

Bước 4

Nghiên cứu, thẩm định, tổng hợp; tham mưu, đề xuất xử lý hồ sơ

Chuyên viên Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

24 giờ

Dự thảo văn bản của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng, trình Chủ tịch UBND cấp huyện (kèm dự thảo kết quả giải quyết TTHC và hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Trưởng Phòng Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 5

Nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ đã được chuyên viên thẩm định; ký văn bản trình lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, quyết định

Trưởng Phòng Kinh tế hoặc Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng

01 giờ

Văn bản của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng trình lãnh đạo UBND cấp huyện (kèm hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ) được chuyển đến Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 6

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Văn thư Văn phòng HĐND- UBND cấp huyện

02 giờ

Văn bản của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng (kèm hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xử lý

Bước 7

Xem xét và giao chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, đề xuất

Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

02 giờ

Văn bản của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng (kèm hồ sơ đã thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 8

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ; trình Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

08 giờ

Phiếu trình lãnh đạo (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện

Bước 9

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ; ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển hồ sơ đến Văn thư, trình lãnh đạo UBND cấp huyện

Chánh Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

04 giờ

Phiếu trình lãnh đạo (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được Chánh Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện ký tắt, chuyển đến Văn thư

Bước 10

Đọc soát, kiểm tra thể thức dự thảo kết quả giải quyết TTHC; trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký phê duyệt

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

02 giờ

Phiếu trình lãnh đạo (kèm Hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC sau khi đọc soát, kiểm tra thể thức, được chuyển đến lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 11

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

04 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được lãnh đạo UBND cấp huyện ký phê duyệt, chuyển Văn thư

Bước 12

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến Trung tâm hành chính công cấp huyện và Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Văn thư Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Trung tâm hành chính công cấp huyện và Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng

Bước 13

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm hành chính công cấp huyện/Thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả thủ tục hành chính và thu phí.

Công chức Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng làm việc tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

02 giờ

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cá nhân.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 07 ngày làm việc (tương đương 56 giờ làm việc), trong đó:

- Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng cấp huyện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả: Trong 24 giờ/ngày làm việc.

- Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện thẩm tra, trình ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong 32 giờ/ngày làm việc.

TỔNG SỐ: 15 TTHC.