Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1945/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật bưu chính ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Mã bưu chính quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Mã bưu chính quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-BTTTT ngày 13/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia giai đoạn 2018-2023;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Bưu chính, Kế hoạch-Tài chính; Cục trưởng Cục Bưu điện trung ương; Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu VT, BC, CTT (14).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 1945/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về Mã bưu chính quốc gia;

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1337/QĐ-BTTTT ngày 13/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia giai đoạn 2018-2023;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, xây dựng thói quen sử dụng Mã bưu chính quốc gia trong hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính; trang bị kiến thức, kỹ năng tra cứu, sử dụng Mã bưu chính quốc gia cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu;

2. Yêu cầu

- Các biện pháp phổ biến, tuyên truyền cần dễ nhớ, dễ thực hiện, đa dạng về nội dung và hình thức thể hiện. Ưu tiên lựa chọn các biện pháp tuyên truyền mang tính giáo dục cao, có tác động đến đông đảo người dân;

- Nội dung tuyên truyền cần chi tiết, cụ thể, xác định theo từng nhóm đối tượng;

- Có sự gắn kết và phù hợp giữa các biện pháp phổ biến, tuyên truyền với thực tế ứng dụng, triển khai Mã bưu chính của các doanh nghiệp bưu chính, các cơ quan Bộ/ngành liên quan.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Xây dựng ứng dụng tra cứu Mã bưu chính quốc gia trên Mobile Device.

2. Đặt hàng các bài viết, sự kiện để tuyên truyền Mã bưu chính quốc gia trên các báo, đài, tạp chí điện tử, mạng xã hội,...

3. Sử dụng dịch vụ truyền thông qua tem bưu chính để tuyên truyền trên mạng lưới chuyển phát bưu chính trong nước và quốc tế.

4. Sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền bằng trực quan như pa-nô, áp phích, tờ rơi, booklets giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Mã bưu chính quốc gia.

5. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu phương án đưa kiến thức về Mã bưu chính vào trong nội dung, chương trình giảng dạy học sinh tiểu học và triển khai thực hiện.

6. Xây dựng nhân vật tượng trưng mang thông điệp tuyên truyền về Mã bưu chính quốc gia.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Năm 2019.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Bưu chính

a) Chủ trì phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai, thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia đã được phê duyệt.

b) Báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả triển khai thực hiện.

2. Cục Bưu điện Trung ương, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia.

3. Văn phòng Bộ

Phối hợp, hướng dẫn Vụ Bưu chính xây dựng dự toán và quyết toán kinh phí triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia theo quy định.

4. Vụ Kế hoạch-Tài chính

Chủ trì thẩm định, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt dự toán kinh phí triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia theo quy định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia được trích nguồn kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông./