Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1941/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 12 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2016 HỖ TRỢ HUYỆN TIÊN LÃNG THANH TOÁN NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 cho các cấp, các ngành, các đơn vị;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1901/STC-QLNS ngày 07/9/2016 về việc phân bổ nguồn kinh phí ngân sách thành phố để hỗ trợ cho các quận, huyện thanh toán giảm nợ xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ ngân sách thành phố năm 2016 hỗ trợ cho huyện Tiên Lãng thanh toán nợ xây dựng cơ bản, số tiền là 21.000 triệu đồng (Hai mươi mốt tỷ đồng).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí đúng quy định hiện hành.

Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng hướng dẫn và giám sát việc thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TT HĐND TP (để b/cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- Sở KHĐT;
- CPVP;
- Phòng: TCNS;
- CV: TC1, TC2;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng