Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1941/QĐ-UBND

Huế, ngày 31 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI, CÔNG VỤ, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ TẠM CƯ PHẠM VI THÀNH PHỐ HUẾ ĐẾN NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

Căn cứ Quyết định số 148/2004/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2006/NQBT-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2006 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về việc quy định phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 903/SKHĐT-ĐTPT ngày 22 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương đề án phát triển nhà ở xã hội, công vụ, tái định cư và tạm cư phạm vi thành phố Huế đến năm 2015 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đề án: Phát triển nhà ở xã hội, công vụ, tái định cư và tạm cư phạm vi thành phố Huế đến năm 2015.

2. Phạm vi nghiên cứu và quy mô: Trên địa bàn thành phố Huế với diện tích 70,99 km2 (24 phường, 3 xã), lập báo cáo tổng hợp và hệ thống bản đồ đến năm 2015.

3. Mục tiêu đề án: Cụ thể hoá các định hướng phát triển nhà ở xã hội, công vụ, tái định cư và tạm cư phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2015; cập nhật và tổng hợp các dự án, đồ án quy hoạch liên quan đến nhà ở xã hội, công vụ, tái định cư và tạm cư phạm vi thành phố Huế.

4. Trình tự lập đề án phát triển nhà ở xã hội, công vụ, tái định cư và tạm cư:

a) Tổng hợp các căn cứ để lập đề án: Các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, chiến lược phát triển kinh tế xã hội, chiến lược phát triển đất ở, nhà ở, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển đất ở, nhà ở của cả nước, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế nói riêng.

b) Cập nhật và tổng hợp các dự án, đồ án quy hoạch, các kết quả nghiên cứu đã có liên quan đến nhà ở xã hội, công vụ, tái định cư và tạm cư phạm vi thành phố Huế. Tiến hành phân tích, đánh giá các yếu tố và điều kiện phát triển. Thu nhập các tài liệu điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường, văn hoá xã hội, di tích lịch sử... có liên quan.

c) Phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển nhà ở xã hội, công vụ, tái định cư và tạm cư.

d) Dựa vào các mục tiêu của chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, khả năng huy động nguồn lực để luận chứng quan điểm, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, công vụ, tái định cư và tạm cư cho các năm mốc của giai đoạn 2007 - 2015. Luận chứng các phương án phát triển và giải pháp chủ yếu đảm bảo thực hiện phát triển nhà ở xã hội, công vụ, tái định cư và tạm cư. Dự kiến danh mục đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới.

đ) Xây dựng báo cáo tổng hợp và bản đồ phát triển nhà ở xã hội, công vụ, tái định cư và tạm cư đến năm 2015.

5. Nội dung chủ yếu của đề án:

a) Giới thiệu toàn cảnh hệ thống nhà ở xã hội, công vụ, tái định cư và tạm cư phạm vi thành phố Huế đến hết năm 2007.

b) Xác định nhu cầu của phát triển kinh tế - xã hội.

c) Luận chứng các phương án phát triển nhà ở xã hội, công vụ, tái định cư và tạm cư phạm vi thành phố Huế.

d) Xây dựng các phương án và giải pháp bảo vệ môi trường, cảnh quan, văn hoá.

đ) Xác định các giải pháp về cơ chế, chính sách và đề xuất các phương án thực hiện.

e) Luận chứng các giải pháp, công trình đầu tư ưu tiên và tổ chức thực hiện.

6. Sản phẩm đề án: Báo cáo tổng hợp; hệ thống bản đồ bao gồm: bản đồ hiện trạng và quy hoạch phát triển nhà ở xã hội, công vụ, tái định cư và tạm cư.

7. Khái toán chi phí lập quy hoạch: 150 triệu đồng (có Phụ lục biểu chi tiết kèm theo và thanh toán theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

8. Nguồn vốn: Ngân sách cấp.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2007 - 2008.

10. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt đề cương: Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Hình thức lựa chọn đơn vị thực hiện đề án: Theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế; Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP và PCVP Mai Hùng Tuân,
CV: XD,QH,TC;
- Lưu VT,NĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1941/QĐ-UBND năm 2007 về phê duyệt đề cương đề án phát triển nhà ở xã hội, công vụ, tái định cư và tạm cư phạm vi thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015

  • Số hiệu: 1941/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 31/08/2007
  • Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Người ký: Nguyễn Xuân Lý
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 31/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản