Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1930/2006/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 10 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TẦU DU LỊCH TRÊN VỊNH HẠ LONG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4117/2005/QĐ-UBND NGÀY 03/11/2005 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

- Căn cứ Luật Du lịch ngày 27/6/2005; Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004;

- Căn cứ Quyết định số 02/2003/QĐ-BTNMT ngày 29/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường “V/v ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch”;

- Xét đề nghị của Sở Du lịch tại Văn bản số 418/CV-DL ngày 16/6/2006, báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1529/TP-KTVB ngày 23/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung khoản 4 trong Điều 21 của bản Quy định Quản lý hoạt động tầu du lịch trên Vịnh Hạ Long ban hành kèm theo Quyết định số 4117/2005/QĐ-UBND ngày 03/11/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là bản Quy định):

“4- Trong trường hợp khách du lịch yêu cầu thay đổi hoặc có nhu cầu đi thêm các tuyến du lịch khác ngoài tuyến du lịch đã được ghi trong Giấy phép rời cảng, chủ tàu hoặc đại diện của chủ tàu phải thông báo trước bằng văn bản (có thể gửi qua fax) với cơ quan cấp giấy phép rời cảng biết trước khi thay đổi hoặc bổ sung các tuyến du lịch trong hành trình.”

Điều 2: Bãi bỏ Điều 47 của bản Quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông, bà: Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch, Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hạ Long, thủ trưởng các ngành chức năng liên quan và các tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh tầu du lịch trên Vịnh Hạ Long có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải (b/c);
- Tổng cục Du lịch (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, P1, P2, P3;
- Các ngành: Công an, Giao thông Vận tải, Y tế, Tài nguyên - Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp (T/ hiện);
- Như Điều 4 (T/ hiện);
- UBND thị xã Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, huyện Yên Hưng (T/ hiện);
- Hiệp hội Du lịch QN;
- V0, V1, V2, V3, TT lưu trữ;
- TM1, GTVT, VX1, VX3, NC, TM2;
- Lưu: TM1, VP/UB.
H40-QĐ68

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên