Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 193-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 1978

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 193-CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 1978
VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VÀ ĐỒNG BÀO Ở
MIỀN NAM ĐÃ THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ
CHỐNG MỸ ĐẾN NAY CHƯA RÕ TIN TỨC

 

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ


Để thể hiện sự quan tâm chăm sóc của Đảng và Chính phủ đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ở miền Nam đã tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến nay chưa rõ tin tức;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Thương binh và xã hội,

 

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Những cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ở miền Nam đã công tác, chiến đấu và làm nhiệm vụ trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến nay chưa rõ tin tức, thì gia đình được hưởng chế độ trợ cấp như đối với gia đình liệt sĩ kể từ ngày 17 tháng 6 năm 1976.

Điều 2. Sau 2 năm tìm kiếm, xác minh (kể từ khi có quyết định hưởng chế độ trợ cấp như đối với gia đình liệt sĩ) nếu không có chứng cớ là đầu hàng, phản bội, hoặc đào ngũ hay chết vì tai nạn ốm đau, thì những cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ở miền Nam nói trên được xác nhận là liệt sĩ và gia đình được hưởng mọi quyền lợi của gia đình liệt sĩ. Quyết định này cũng áp dụng đối với những cán bộ, chiến sĩ ở miền Bắc nhưng đã vào công tác hoặc chiến đấu ở miền Nam, đến nay chưa rõ tin tức (quyết định số 110-CP ngày 13-4-1977 của Hội đồng Chính phủ).

Điều 3. Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.