Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1912/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 06 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 98/TTr-SGTVT ngày 29/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính (09 thủ tục) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và cơ quan có liên quan căn cứ quy trình tại Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trưởng Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP Bùi Quang Toàn;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm TH&CB tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Bộ phận Một cửa cấp huyện;
- Lưu: VT, KSTT (Ng.24b)

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1912/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

Số TT

n thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Trình tự thực hiện theo cơ chế một cửa (ngày)

Quyết định công bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; cấp xã (B1: Tiếp nhận hồ sơ)

Phòng Chuyên môn (B2: Thời gian giải quyết hồ sơ)

Lãnh đạo Sở/Chủ tịch UBND cấp huyện/cấp xã (B3: Ký duyệt hồ sơ)

Phòng Chuyên môn (B4: Vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm PVHCC/Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện; cấp xã)

 

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ: 09 thủ tục

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

03 ngày

0,5 ngày

Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái: 02 ngày

0.25 ngày

0.25 ngày

1679/QĐ-UBND ngày 07/8/2019

2

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

03 ngày

0,5 ngày

Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái: 02 ngày

0.25 ngày

0.25 ngày

1679/QĐ-UBND ngày 07/8/2019

3

Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

03 ngày

0,5 ngày

Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái: 02 ngày

0.25 ngày

0.25 ngày

1679/QĐ-UBND ngày 07/8/2019

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

03 ngày

0,5 ngày

Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái: 02 ngày

0.25 ngày

0.25 ngày

1679/QĐ-UBND ngày 07/8/2019

5

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

03 ngày

0,5 ngày

Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái: 02 ngày

0.25 ngày

0.25 ngày

1679/QĐ-UBND ngày 07/8/2019

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

03 ngày

0,5 ngày

Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái: 02 ngày

0.25 ngày

0.25 ngày

1679/QĐ-UBND ngày 07/8/2019

7

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

02 ngày

0,5 ngày

Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái: 01 ngày

0.25 ngày

0.25 ngày

1679/QĐ-UBND ngày 07/8/2019

8

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

03 ngày

0,5 ngày

Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái: 02 ngày

0.25 ngày

0.25 ngày

1679/QĐ-UBND ngày 07/8/2019

9

Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố

03 ngày

0,5 ngày

Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái: 02 ngày

0.25 ngày

0.25 ngày

1679/QĐ-UBND ngày 07/8/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH