Hệ thống pháp luật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1908/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH ĐỐI VỚI THÔNG TƯ SỐ 19/2014/TT-BTTTT NGÀY 5/12/2014 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN INTERNET

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 19/2014/TT-BTTTT ngày 5 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1908/QĐ-BTTTT năm 2014 ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 19/2014/TT-BTTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • Số hiệu: 1908/QĐ-BTTTT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 17/12/2014
  • Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Người ký: Nguyễn Bắc Son
  • Ngày công báo: 01/01/2015
  • Số công báo: Từ số 1 đến số 2
  • Ngày hiệu lực: 17/12/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản