Hệ thống pháp luật

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1901/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật số 03/2012/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/4/2012;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dụng pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán Nhà nước (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-BTP ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 16/4/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Để triển khai thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật một cách kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh với các nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

b) Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Pháp lệnh; tập huấn kỹ năng thực hiện công tác pháp điển cho cán bộ, công chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan tổ chức có liên quan.

c) Tổ chức xây dựng dự thảo Đề án xây dựng Bộ pháp điển và dự kiến phân công các cơ quan thực hiện các đề mục trong các chủ đề của Bộ pháp điển trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Yêu cầu

a) Cụ thể hoá các nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện.

b) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, việc phối hợp với các tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và hiệu quả, chủ trì thực hiện, trách nhiệm phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ;

c) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, kinh phí để thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời hạn bắt đầu thực hiện: quý II năm 2012.

2. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

a) Xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật:

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét: tháng 7 năm 2012.

b) Xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật:

- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời hạn trình Chính phủ: tháng 12 năm 2012.

c) Xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về kỹ thuật thực hiện pháp điển quy phạm pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời hạn hoàn thành: tháng 02 năm 2013.

d) Xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: đề nghị Bộ Tài chính chủ trì.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời hạn hoàn thành: tháng 02 năm 2012.

3. Thực hiện thí điểm việc xây dựng một số đề mục

a) Thực hiện thí điểm xây dựng đề mục trong lĩnh vực công chứng

- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Bổ trợ tư pháp, Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

- Thời hạn hoàn thành: 30/12/2012.

b) Thực hiện thí điểm xây dựng đề mục trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế và Thanh tra Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ; Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời hạn hoàn thành: 30/12/2012.

4. Xây dựng phần mềm pháp điển

- Cơ quan chủ trì: Cục Công nghệ thông tin

- Cơ quan phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời hạn thực hiện: 30/9/2012.

- Thời hạn hoàn thành: 30/6/2013.

5. Xây dựng tài liệu nghiệp vụ về công tác pháp điển

- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời hạn hoàn thành: 30/12/2012.

6. Tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng thực hiện pháp điển cho cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện việc pháp điển các quy phạm pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời hạn thực hiện: quý II năm 2013.

7. Xây dựng dự thảo Đề án xây dựng Bộ pháp điển

- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ: tháng 4 năm 2013.

8. Xây dựng dự thảo Quyết định phân công các cơ quan thực hiện các đề mục trong các chủ đề của Bộ pháp điển trình Thủ tướng Chính phủ

- Cơ quan chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Cơ quan phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ: tháng 5 năm 2013.

9. Xây dựng Trang thông tin điện tử pháp điển

- Cơ quan chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời hạn hoàn thành: 01/7/2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai Kế hoạch và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện công tác pháp điển.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả, chất lượng; phối hợp chặt chẽ với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trong việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch

- Kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện Kế hoạch được ngân sách nhà nước bảo đảm và dự toán theo quy định.

- Đối với các hoạt động triển khai trong năm 2012, các đơn vị được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách được cấp đế tổ chức thực hiện.

- Đối với kinh phí xây dựng phần mềm thực hiện pháp điển, giao Cục Công nghệ thông tin phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật xây dựng Dự toán.

- Đối với các hoạt động trong năm 2013, các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai đối với từng hoạt động cụ thể và tổng hợp chung vào dự toán kinh phí hàng năm của Bộ, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách để triển khai kế hoạch theo đúng tiến độ.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1901/QĐ-BTP năm 2012 về Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

  • Số hiệu: 1901/QĐ-BTP
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 29/06/2012
  • Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
  • Người ký: Hà Hùng Cường
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/06/2012
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản