Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2017/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 12 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG TÁC TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC; CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ Ở CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TỈNH KON TUM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2015/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cLuật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008:

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 ca Chính phvề chức danh, slượng, một schế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức , phường, thị trn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 vsửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phquy định những người là công chức;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về qun lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 ca Chính phủ về tuyn dụng, sử dụng và quản công chức; Nghị định 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phsửa đổi một số điều ca Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 ca Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trn;

Căn cứ Nghị định s 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phvề tuyn dụng, sử dụng và qun lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phquy định v vtrí việc làm và cơ cu ngạch công chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phquy định tchức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tnh;

Căn cứ Nghị định s 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 ca Chính phquy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Thực hiện Công văn số 1312-CV/VPTV ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Văn phòng Tỉnh ủy về quy trình điều động cán bộ, công chức;

Theo đề nghị của Giám đốc SNội vụ tại Tờ trình số 30/TTr-SNV ngày 13 tháng 01 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, b sung một số điều của Quy định phân cấp qun lý công tác tchức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước: cán bộ, công chức cấp xã và công tác tchức cán bộ các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước tnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 17 như sau:

“4. Quyết định tiếp nhận, điều động công chức từ ngoài tỉnh vào công tác tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh và ngược lại: điều động công chức hành chính sang đơn vị sự nghiệp (kể cả công chức chuyển sang viên chức trong cùng đơn vị cấp sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện) sau khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương.”

2. Bãi bỏ khoản 5 và khoản 6 Điều 17.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 như sau:

“1. Quyết định tiếp nhận, phân công công chức được cấp có thẩm quyền quyết định tuyển dụng về đơn vị cấp Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện; điều động, luân chuyển, biệt phái công chức giữa các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước trực thuộc (trừ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh); tiếp nhận, điều động công chức giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh; tiếp nhận, điều động công chức chức từ cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước sang khối đảng, đoàn thể trong tỉnh và ngược lại.”

4. Bổ sung khoản 6 và khoản 7 vào Điều 20 như sau:

“6. Phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương- đối với viên chức (trừ đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

7. Phê duyệt kết quả trong kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức của các cơ quan, đơn vị.

5. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 21 như sau:

“b) Thành lập Ban giám sát việc tuyển dụng viên chức tại cơ quan, đơn vị mình và tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý. Tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức của cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật và Kế hoạch đã được duyệt;”

6. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 24 như sau:

“b) Quyết định điều động cán bộ cấp xã thôi đảm nhiệm chức vụ có đủ các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định sang công chức cấp xã trong cùng xã, phường, thị trấn hoặc trong phạm vi cấp huyện; điều động cán bộ, công chức cấp xã từ xã, phường, thị trấn này sang làm công chức xã, phường, thị trấn khác trong phạm vi cấp huyện theo quy định (kể cả điều động hoặc điều chuyển sang chức danh công chức cấp xã khác)”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 4 năm 2017

Điều 3. Giám đốc Sở, Chtịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Ch
ính ph;
- Bộ Nội vụ
;
-
Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB);
- Thường trực T
nh ủy:
- Thư
ng trực Hội đồng nhân dân tnh;
- Các Ban của HĐND tnh;
- Đoàn Đại b
iểu Quốc hội tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan khối đ
ảng, đoàn thể;
- Sở Tư pháp;
- Chi cục Văn thư Lưu trữ tnh;
- Báo Kon Tum;
- Đài Phát thanh và Truyền h
ình tnh;
- Công b
áo tỉnh;
- Văn phòng UBND
tỉnh;
+ Ch
ánh, các Phó Chánh VP UBND tnh;
+ Cổng TTĐT tỉnh.
- Lưu: VT
, TH2.4

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công, viên chức Nhà nước: cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức cán bộ ở doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND

  • Số hiệu: 19/2017/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 12/04/2017
  • Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
  • Người ký: Nguyễn Văn Hòa
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/04/2017
  • Ngày hết hiệu lực: 15/01/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản