Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 188/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Căn cứ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 20/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chế độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020.

Căn cứ Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các Sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, các hội đặc thù và đơn vị cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 89/TTr-SKHCN ngày 07/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ trong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động khoa học và công nghệ nhằm nâng cao trình độ công nghệ;

- Nâng cao, gia tăng các hoạt động bảo hộ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp, các sáng chế/giải pháp hữu ích; kiểu dáng công nghiệp; nhãn hiệu thông thường; mã số mã vạch sản phẩm; nhãn hiệu tập thể; nhãn hiệu chứng nhận; chỉ dẫn địa lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Hỗ trợ xúc tiến tham gia thị trường khoa học và công nghệ, đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm kết nối nhu cầu công nghệ trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh; Tăng cường hoạt động đổi mới và áp dụng công nghệ quản trị doanh nghiệp thông qua áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến; giải thưởng chất lượng Quốc gia;

- Ưu tiên hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP và đặc thù theo Kế của Ban phát triển sản phẩm OCOP và đặc thù tỉnh năm 2020.

2. Nội dung của kế hoạch

a) Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ (h trợ 02-03 doanh nghiệp).

b) Hỗ trợ hoạt động bảo hộ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp:

- Hỗ trợ 02 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Hỗ trợ 10 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký nhãn hiệu hàng hóa thông thường trong và ngoài nước;

- Hỗ trợ 10 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng mã số, mã vạch, mã truy xuất nguồn gốc thông minh cho sản phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ.

c) Hỗ trợ hoạt động phát triển thị trường công nghệ, tham gia Chợ công nghệ (Techmart): 05 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

d) Hỗ trợ hoạt động đổi mới và áp dụng công nghệ quản trị doanh nghiệp thông qua áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến; giải thưởng chất lượng Quốc gia:

- Hỗ trợ 10 doanh nghiệp tham gia hoạt động đổi mới và áp dụng công nghệ quản trị doanh nghiệp;

- Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức đối với hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm, thử nghiệm và hiệu chuẩn đạt chuẩn ISO/IEC17025 (theo nhu cầu đăng ký thực tế);

- Hỗ trợ 01 doanh nghiệp, tổ chức đạt giải thưởng chất lượng quốc gia.

3. Kinh phí thực hiện:

- Tổng dự toán kinh phí thực hiện: 940.000.000 đồng (chi tiết theo biểu đính kèm);

- Nguồn kinh phí thực hiện: Sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2020 phân bổ cho Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học và công nghệ theo Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành địa phương và đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, xét duyệt, hỗ trợ đúng đối tượng; thẩm định nội dung và kinh phí; thực hiện và thanh quyết toán kinh phí Chương trình theo định mức của Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các quy định khác có liên quan. Tổng hợp, theo dõi quản lý hồ sơ đăng ký tham gia của Doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu tham gia thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đối tượng tham gia chương trình.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Trần Quốc Nam;
- VPUB: LĐ, Khối NCTH
- Lưu: VT. QMT

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

ĐVT: Đồng

STT

Nội dung thực hiện

Dự toán kinh phí

1

Hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ: Hỗ trợ 02-03 doanh nghiệp, tổ chức.

400.000.000

2

Hoạt động bảo hộ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp

 

-

Đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích: Hỗ trợ 02 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

20.000.000

-

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa thông thường trong và ngoài nước: Hỗ trợ 10 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

20.000.000

-

Đăng ký sử dụng mã số, mã vạch, mã truy xuất nguồn gốc thông minh cho sản phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ: Hỗ trợ 10 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

30.000.000

3

Hoạt động phát triển thị trường công nghệ, tham gia Chợ công nghệ (Techmart) và tham gia hoạt động kết nối cung cầu: Hỗ trợ 05 doanh nghiệp, tổ chức.

100.000.000

4

Hoạt động đổi mới và áp dụng công nghệ quản trị doanh nghiệp thông qua áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến; giải thưởng chất lượng Quốc gia

 

-

Hoạt động đổi mới và áp dụng công nghệ quản trị doanh nghiệp thông qua các hệ thống quản lý tiên tiến: Hỗ trợ 10 doanh nghiệp, tổ chức.

300.000.000

-

Hỗ trợ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phòng kiểm nghiệm, thử nghiệm và hiệu chuẩn đạt chuẩn ISO/IEC17025: 01 doanh nghiệp, tổ chức.

50.000.000

-

Hỗ trợ doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia: 01 doanh nghiệp, tổ chức

20.000.000

Tổng cộng:

940.000.000

Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi triệu đồng

Ghi chú: Dự toán lập dựa trên định mức theo quy định tại Quyết định 67/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về định mức phê duyệt thực hiện hỗ trợ thực tế: Giao Sở Khoa học và Công nghệ rà soát đối tượng hỗ trợ, phối hợp với các ngành có liên quan và Sở Tài chính thẩm định kinh phí, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo đúng quy định hiện hành./.