Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 188/2007/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 03 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA TÁCH THÔN MÔNG NHUẬN CỦA XÃ PHƯỚC HỮU, HUYỆN NINH PHƯỚC ĐỂ THÀNH LẬP THÔN MÔNG ĐỨC VÀ THÔN NHUẬN ĐỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 119/2003/QĐ-UB ngày 27/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn - khu phố;

Căn cứ Quyết định số 462/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức sinh hoạt phí cho cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, cán bộ Ban Quản lý thôn - khu phố tỉnh Ninh Thuận;

Xét Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND ngày 27/12/2006 của Hội đồng nhân dân huyện Ninh Phước và Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 19/01/2007 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước về việc đề nghị chia tách và thành lập một số thôn - khu phố mới thuộc huyện Ninh Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 265/TTr-SNV ngày 02/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia tách thôn Mông Nhuận thuộc xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước để thành lập 2 thôn: thôn Mông Đức và thôn Nhuận Đức như sau:

1. Thôn Mông Đức:

Dân số: 305 hộ/1.687 khẩu;

Diện tích: 225,20 ha;

Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn Nhuận Đức; phía Tây giáp thôn Thành Đức; phía Nam giáp thôn La Chữ; phía Bắc giáp thôn Hữu Đức.

2. Thôn Nhuận Đức:

Dân số: 349 hộ/1.684 khẩu;

Diện tích: 245,64 ha;

Vị trí địa lý: phía Đông giáp thị trấn Phước Dân; phía Tây giáp thôn Mông Đức và thôn Hữu Đức; phía Nam giáp thôn La Chữ, thôn Mông Đức - xã Phước Hữu và xã Phước Nam; phía Bắc giáp xã Phước Hậu.

Xã Phước Hữu có tổng cộng 7 thôn: thôn Hữu Đức, thôn Mông Đức, thôn Nhuận Đức, thôn Tân Đức, thôn Thành Đức, thôn La Chữ và thôn Hậu Sanh.

Điều 2. Số lượng cán bộ thôn Mông Đức là 2 người và thôn Nhuận Đức là 2 người.

Mức sinh hoạt phí hằng tháng của Ban Quản lý thôn căn cứ theo quy định tại Quyết định số 462/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 và công văn số 3060/UBND-NV ngày 29/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Hữu tổ chức triển khai và tiến hành bầu cử Ban Quản lý thôn theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Hữu và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan