Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1879/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của các sở, ban, ngành được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác nội dung, quy trình thực hiện của từng thủ tục hành chính đã được công bố trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo đúng quy định.

- Tăng cường tuyên truyền về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để thu hút tổ chức, cá nhân thực hiện, khai thác, sử dụng thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đảm bảo hiệu quả.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng và thực hiện giải pháp đảm bảo phương thức thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1346/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ, số 3454/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, số 1344/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, số 111/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1879/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

A. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1

Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01/7/2004

x

 

2

Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo

 

x

3

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

 

x

4

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

 

x

5

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

x

 

6

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

x

 

7

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

x

 

8

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

x

 

9

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

x

 

10

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

 

x

11

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

x

 

12

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

x

 

13

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

x

 

14

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

x

 

15

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

x

 

16

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

x

 

17

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

x

 

18

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

x

 

19

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

x

 

20

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

x

 

21

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối

với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

x

 

22

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

x

 

23

Đăng ký đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

x

24

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

x

 

25

Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

x

 

26

Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư

 

x

27

Chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế

 

x

28

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

x

 

29

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

x

 

30

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

 

x

31

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

x

 

32

Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

x

 

33

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

x

 

B. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

 

x

2

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

 

x

3

Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

x

 

4

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

x

 

5

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

x

 

6

Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

x

 

7

Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 

x

8

Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt

 

x

9

Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 

x

10

Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

x

 

C. LĨNH VỰC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

 

x

2

Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

 

x

3

Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II

x

 

D. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

 

x

2

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

 

x

3

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

x

 

4

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

x

 

5

Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm

x

 

6

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nước dưới 3.000m3/ngày đêm

x

 

7

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; và cho các mục đích khác theo quy định

x

 

8

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; và cho các mục đích khác theo quy định

x

 

9

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản;với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

x

 

10

Gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác

x

 

11

Cấp giấy phép hành nghề khoan dưới nước quy mô vừa và nhỏ

 

x

12

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy vừa và nhỏ

 

x

Đ. LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch

x

 

2

Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

x

 

3

Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình

x

 

4

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

x

 

5

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

x

 

6

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

x

 

7

Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

x

 

8

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

x

 

9

Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

x

 

10

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

x

 

11

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

x

 

12

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

x

 

13

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

x

 

14

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

x

 

15

Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

x

 

16

Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

x

 

17

Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

x

 

18

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực)

 

x

E. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

 

x

2

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

 

x

3

Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

 

x

 

Tổng số: 79 TTHC

56

23

II. SỞ TƯ PHÁP

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

A. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

 

 

1

Bổ nhiệm công chứng viên

x

 

2

Bổ nhiệm lại công chứng viên

x

 

3

Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)

x

 

4

Miễn nhiệm công chứng viên (trong trường hợp bị miễn nhiệm)

 

x

5

Thành lập Văn phòng công chứng

x

 

6

Thu hồi Quyết định cho phép thành lập VPCC

x

 

7

Hợp nhất Văn phòng công chứng

x

 

8

Sáp nhập Văn phòng công chứng

x

 

9

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

x

 

10

Thành lập Hội công chứng viên

x

 

11

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

 

x

12

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ TCHNCC này sang TCHNCC khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

x

13

Thay đổi nơi tập sự từ TCHNCC tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang TCHNCC tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

 

x

14

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang TCHNCC tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

 

x

15

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

 

x

16

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

 

x

17

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

 

x

18

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

 

x

19

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

 

x

20

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

x

 

21

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

x

 

22

Cấp lại Thẻ công chứng viên

x

 

23

Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

 

x

24

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

x

 

25

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

x

 

26

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

 

x

27

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trong trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập)

x

 

28

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

x

 

29

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

x

 

30

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

x

 

31

Chuyển đổi văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

x

 

32

Đăng ký hoạt động văn phòng công chứng chuyển đổi văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập.

x

 

B. LĨNH VỰC LUẬT SƯ

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

 

x

2

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

 

x

3

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

x

4

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

 

x

5

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

x

 

6

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

x

 

7

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

x

 

8

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

x

 

9

Hợp nhất công ty luật

x

 

10

Sáp nhập công ty luật

x

 

11

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

x

 

12

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

x

 

13

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

x

 

14

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

x

 

C. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

 

x

2

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

 

x

3

Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

x

 

4

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

x

 

5

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

x

 

6

Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

x

 

7

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

x

 

8

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

x

 

9

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

x

 

10

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng

x

 

11

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

x

 

D. LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

 

x

2

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

x

 

3

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

x

 

4

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

 

x

5

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

 

x

Đ. LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp Thẻ đấu giá viên

x

 

2

Cấp lại Thẻ đấu giá viên

x

 

3

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

x

 

4

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

x

 

5

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

x

 

6

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

x

 

7

Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

x

 

8

Đăng ký tham gia dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản

 

x

E. LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

x

 

2

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

x

 

3

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

x

 

4

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

x

 

5

Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

 

x

6

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

 

x

G. LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

x

 

2

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

x

 

3

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

x

 

4

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

x

 

5

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

 

x

6

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

 

x

7

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

x

8

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

x

 

9

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

x

10

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

x

11

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài

nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

x

12

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

 

x

13

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

 

x

14

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

 

x

15

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

 

x

16

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

 

x

17

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

 

x

18

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

 

x

19

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

x

 

H. LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

 

x

2

Cấp giấy xác nhận là người Việt Nam

 

 

3

Nhập quốc tịch Việt Nam

 

 

4

Trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

 

 

5

Thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

 

 

I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

x

K. LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt nam

 

x

2

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

 

x

L. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

x

 

2

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

x

 

M. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

 

x

2

Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp

 

x

3

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

x

 

4

Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

x

 

5

Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

 

x

6

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

x

 

7

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/ chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

x

 

8

Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

 

x

9

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

x

 

10

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

x

 

11

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

x

 

12

Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

 

x

13

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

 

x

N. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Phục hồi danh dự

x

 

2

Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

x

 

3

Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường.

x

 

O. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư

x

 

2

Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề Luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

x

 

3

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

x

 

4

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

x

 

5

Cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

x

 

6

Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

x

 

7

Cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

x

 

8

Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

x

 

P. LĨNH VỰC BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Công nhận báo cáo viên pháp luật

 

x

2

Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

 

x

 

Tổng số: 131 Thủ tục

78

49

III. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỐ

TT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

A. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục

 

x

2

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

 

x

3

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

 

x

4

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông chuyên tư thục

 

x

5

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

 

x

6

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

x

 

7

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

 

x

8

Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú

 

x

9

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

 

x

10

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

 

x

11

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

 

x

12

Sáp nhập, chia tách giáo dục thường xuyên

 

x

13

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

 

x

14

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

 

x

15

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

 

x

16

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)

 

x

17

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

 

x

18

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

 

x

19

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)

 

x

20

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

 

x

21

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

 

x

22

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)

 

x

23

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

 

x

24

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp)

 

x

25

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông

 

x

26

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục

 

x

27

Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

 

x

28

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

 

x

29

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

 

x

30

Công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia

x

 

31

Phê duyệt liên kết giáo dục

 

x

32

Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

 

x

33

Cho phép trường phổ thông trung học hoạt động giáo dục

 

x

34

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

 

x

35

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

 

x

36

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

 

x

37

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

 

x

38

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

 

x

39

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

x

 

40

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

 

x

41

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

 

x

42

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

x

 

43

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

x

 

44

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

x

 

45

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 

x

46

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 

x

47

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

 

x

48

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

x

 

49

Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

x

 

50

Cấp giấy chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

 

x

51

Cấp giấy chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

 

x

52

Cấp giấy chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)

 

x

53

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

 

x

54

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

x

 

55

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

x

 

56

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

x

 

57

Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người.

x

 

58

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

x

 

59

Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên

x

 

60

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

x

 

61

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

x

 

62

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh.

x

 

63

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

x

 

64

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

x

 

65

Cho phép hoạt động giáo dục đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

x

 

66

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với: Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; Cơ sở giáo dục mầm non; Cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

x

 

67

Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với đối với: Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

x

 

68

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

x

 

69

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục

x

 

70

Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

x

 

B. LĨNH VỰC TUYỂN SINH

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)

x

 

2

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

x

 

3

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

x

 

4

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

x

 

C. LĨNH VỰC VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

 

x

2

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

x

 

3

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

 

x

 

Tổng: 77 TTHC

30

47

IV. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ST

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

A

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

 

 

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

x

2

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

 

x

3

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

x

4

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

 

x

5

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

 

x

6

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

7

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

8

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

 

x

9

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

 

x

10

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

11

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

x

12

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

 

x

13

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước

 

x

14

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

 

x

15

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

x

16

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

 

x

17

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác

 

x

18

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

 

x

19

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

 

x

20

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

21

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

 

x

22

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

 

x

23

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

 

x

24

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

 

x

25

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

26

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

27

Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

28

Thông báo sử dụng, thay đổi, huỷ mẫu con dấu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

29

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

30

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

x

31

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

 

x

32

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

33

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

x

34

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

 

x

35

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

x

36

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

 

x

37

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

 

x

38

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

 

x

39

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

 

x

40

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

 

x

41

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

 

x

42

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

 

x

43

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

x

44

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

 

x

45

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

 

x

46

Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

 

x

47

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

 

x

48

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

x

49

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

 

x

50

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

 

x

51

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

x

52

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

 

x

53

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

x

54

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

 

x

55

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

 

x

56

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

 

x

57

Giải thể doanh nghiệp

 

x

58

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

 

x

59

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 

x

B

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP XÃ HỘI

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

x

 

2

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

x

 

3

Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

x

 

4

Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ

x

 

5

Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ

x

 

6

Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội

x

 

7

Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ

x

 

8

Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội

x

 

C

LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

x

 

2

Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

x

 

3

Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

x

 

4

Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

x

 

5

Thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư

x

 

D

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

x

 

2

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

x

 

3

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

x

 

4

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

x

 

5

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

x

 

6

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

x

 

7

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

x

 

8

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

x

 

9

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (Trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

x

 

10

Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã

x

 

11

Thông báo thay đổi nội dung liên hiệp hợp tác xã

x

 

12

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

x

 

13

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

x

 

14

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

x

 

15

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã

x

 

Đ

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

x

 

2

Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

x

 

3

Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án

x

 

4

Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN)

x

 

5

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm.

x

 

6

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại

x

 

7

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

x

 

8

Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng .

x

 

9

Xác nhận chuyên gia

x

 

10

Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

x

 

11

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan chủ quản.

x

 

12

Quyết định chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu

x

 

E

LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chủ trương đầu tư đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất

x

 

2

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi

x

 

3

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án

x

 

4

Thẩm định và phê duyệt đối với từng nội dung: hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (ngoại trừ dự án PPP nhóm C)

x

 

5

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư (ngoại trừ dự án PPP nhóm C)

x

 

6

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (ngoại trừ dự án PPP nhóm C)

x

 

7

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư dự án PPP nhóm C

x

 

8

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP nhóm C

x

 

9

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP nhóm C

x

 

10

Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất

x

 

G

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

x

 

2

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

x

 

3

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

x

 

4

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

x

 

5

Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

 

6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

x

 

7

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

x

 

8

Chuyển nhượng dự án đầu tư

x

 

9

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

x

 

10

Điều chỉnh tên dự án đần tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

 

11

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

x

 

12

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

x

 

13

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

x

 

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

 

15

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

 

16

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

x

 

17

Giãn tiến độ đầu tư

x

 

18

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

x

 

19

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

x

 

20

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

x

 

21

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

x

 

22

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

x

 

23

Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư

x

 

24

Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

x

 

25

Thủ tục Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

x

 

26

Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

x

 

27

Quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

x

 

H

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀO NÔNG THÔN

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ

x

 

 

Tổng: 137 TTHC

78

59

V. SỞ CÔNG THƯƠNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

A

LĨNH VỰC DẦU KHÍ

1

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

x

 

2

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3

x

 

3

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3

 

 

B

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

 

 

C

LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Công thương

x

 

2

Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Công thương

 

x

3

Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

 

 

4

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Công thương

 

x

5

Cấp lại Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Công thương

 

x

6

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

 

x

7

Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

 

x

D

LĨNH VỰC HOÁ CHẤT

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

x

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

x

3

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

x

 

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

x

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

x

6

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

x

 

7

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

 

 

Đ

LĨNH VỰC ĐIỆN

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

x

 

2

Cấp lại thẻ an toàn điện

 

x

3

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

 

 

4

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

 

x

5

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

 

x

6

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

x

 

7

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

x

 

8

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

x

 

9

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

x

 

10

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

 

x

11

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

 

x

12

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

x

13

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

x

 

E

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP NẶNG

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Thẩm định Thiết kế cơ sở của các Dự án Đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản có cấp công trình từ cấp II, cấp III xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh (dự án nhóm B)

x

 

 

Thẩm định Thiết kế cơ sở của các Dự án Đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản có cấp công trình từ cấp II, cấp III xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh (dự án nhóm C)

x

 

2

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

x

 

G

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

2

Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

3

Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

4

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

x

5

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

x

 

6

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn

x

 

7

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí

x

 

8

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

x

 

9

Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

x

 

10

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

x

 

11

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

x

 

12

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

x

 

13

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

x

 

14

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

x

 

15

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

x

 

16

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

x

 

17

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini

x

 

18

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

x

 

19

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

x

 

20

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

 

x

H

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

x

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

x

3

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

 

x

4

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

x

 

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

x

 

6

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

x

 

7

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

x

 

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

x

 

9

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

x

 

10

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

x

 

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

x

 

12

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

x

 

13

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

14

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

15

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

x

 

16

Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu văn bản kê khai giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

x

 

17

Tiếp nhận văn bản kê khai giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 06 tuổi.

x

 

I

LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

x

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

 

x

3

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

 

x

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

 

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

x

 

6

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

x

 

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

x

 

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

 

x

9

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

 

x

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

x

 

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

x

 

12

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

x

 

13

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

x

 

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

x

 

15

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

x

 

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

x

 

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

x

 

18

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

x

 

19

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

x

20

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

x

21

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

 

x

22

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

x

23

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

x

24

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

 

x

K

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

x

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do sở

Công thương thực hiện

 

x

L

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

x

 

2

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

x

 

M

LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

x

 

N

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

x

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

x

 

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

x

 

4

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

x

 

5

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

x

 

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

x

 

7

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

x

 

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

x

9

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (do hết thời hạn hiệu lực)

 

x

 

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) (do bị mất hoặc bị hỏng)

 

 

O

LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương

 

x

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

x

3

Thông báo hoạt động khuyến mại.

 

x

4

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

 

x

5

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

x

 

6

Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam

x

 

P. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

x

 

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

x

 

3

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

x

 

4

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

x

 

5

Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

x

 

Q. LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

x

 

 

Tổng: 120 TTHC

78

37

VI. SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

A. LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH

1

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

x

 

2

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

x

 

3

Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”

x

 

4

Xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

x

 

5

Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

x

 

6

Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

x

 

7

Xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật

x

 

8

Xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

x

 

9

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” đối với cá nhân ngoài ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

x

 

10

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

x

 

11

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

x

 

12

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

x

 

13

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

x

 

14

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

x

 

15

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

x

 

16

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

x

 

17

Đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh

 

x

18

Thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh

 

x

19

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

x

 

20

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

x

 

21

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

x

 

22

Cấp giấy phép phổ biến phim

(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

x

 

23

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

x

 

24

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình

diễn thời trang

x

 

25

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

x

 

26

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

x

 

27

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

x

 

28

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 

x

29

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

x

30

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

x

31

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

 

x

32

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

x

33

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

x

34

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

x

35

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

x

 

36

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

x

 

37

Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

x

 

38

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

x

 

39

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

x

 

40

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

x

 

41

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

 

x

42

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

 

x

43

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

 

x

44

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

 

x

45

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

x

 

46

Cấp Giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

x

 

47

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

x

 

48

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

x

 

49

Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

x

 

50

Cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

x

 

51

Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại

x

 

52

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

x

 

53

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc Địa phương

x

 

54

Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

 

x

55

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh

 

x

56

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

 

x

57

Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cấp tỉnh

 

x

58

Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

 

x

59

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

 

x

60

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

 

x

61

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

x

 

62

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức cấp tỉnh

x

 

63

Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

x

 

64

Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu cấp tỉnh

x

 

65

Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh

x

 

66

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

x

 

67

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

x

68

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 

x

69

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

x

70

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

x

71

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

 

x

72

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

 

x

73

Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

 

x

B.

LĨNH VỰC THỂ THAO

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

x

2

Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức

 

x

3

Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức

 

x

4

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

x

 

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

x

 

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

 

x

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

 

x

8

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao

x

 

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném

x

 

10

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu

x

 

11

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao

x

 

12

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ

x

 

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga

 

x

14

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf

x

 

15

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông

x

 

16

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo

x

 

17

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate

x

 

18

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn

 

x

19

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker

x

 

20

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn

x

 

21

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay

x

 

22

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao

x

 

23

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ

x

 

24

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo

x

 

25

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

 

x

26

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng

x

 

27

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí

x

 

28

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh

x

 

29

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam

x

 

30

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá

 

x

31

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt

 

x

32

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin

x

 

33

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao

x

 

C

LĨNH VỰC DU LỊCH

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Công nhận khu du lịch cấp tỉnh

x

 

2

Công nhận điểm du lịch

x

 

3

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

x

 

4

Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

x

 

5

Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

x

 

6

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

x

 

7

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

x

 

8

Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

x

 

9

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

x

 

10

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

 

x

11

Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

x

 

12

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

x

 

13

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

x

 

14

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

x

 

15

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

x

 

16

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

x

 

17

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

x

18

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

x

19

Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

 

x

20

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

 

x

21

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

x

 

22

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

x

 

23

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

x

 

24

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

x

 

25

Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

x

 

26

Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)

 

x

 

Tổng: 132 TTHC

89

43

VII. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

A. LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

1

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

x

 

2

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

x

 

3

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

x

 

4

Cấp giấy phép hoạt động in

 

x

5

Cấp lại giấy phép hoạt động in

 

x

6

Đăng ký hoạt động cơ sở in

 

x

7

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

 

x

8

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

x

9

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

x

 

10

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

x

 

11

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

x

 

12

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

x

 

13

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

 

x

14

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

x

 

B. LĨNH VỰC BÁO CHÍ

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

 

x

2

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

 

x

3

Cho phép họp báo (trong nước)

 

x

4

Cho phép họp báo (nước ngoài)

x

 

5

Trưng bày tranh ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

x

 

C. LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

x

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

x

 

3

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

x

4

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

x

5

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

x

6

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

 

x

7

Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

x

 

8

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm CCDVTCĐTCC

 

x

9

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm CCDVTCĐTCC

 

x

10

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm CCDVTCĐTCC

 

x

11

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm CCDVTCĐTCC

 

x

12

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt máy chủ hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

x

 

13

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

x

 

14

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

x

 

15

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

x

 

16

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần góp vốn dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

x

 

D. LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp Giấy phép Bưu chính

x

 

2

Cấp lại Giấy phép Bưu chính khi Giấy phép Bưu chính khi hết hạn

x

 

3

Cấp lại Giấy phép Bưu chính khi Giấy phép Bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

x

 

4

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép Bưu chính

x

 

5

Cấp Văn bản xác nhận thông báo hoạt động Bưu chính

x

 

6

Cấp lại Văn bản xác nhận thông báo hoạt động Bưu chính

x

 

Tổng số: 41 TTHC

24

17

VIII. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

A

LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG

1

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường từ cấp IV trở xuống

 

 

2

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

 

 

3

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB của quốc lộ đang khai thác

 

 

4

Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác

 

 

5

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ

 

 

6

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý

 

 

7

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng GTĐB đối với quốc lộ đang khai thác

 

x

8

Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ (đường từ cấp IV trở xuống)

 

x

9

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

 

 

B

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Thủ tục Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng

 

 

2

Thủ tục Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng

 

 

3

Thủ tục Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

 

 

4

Thủ tục Chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét trên bờ đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

 

 

C

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GTVT

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 

 

2

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 

 

3

Chấp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

 

 

4

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương)

 

 

5

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

 

 

6

Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy

 

 

7

Cấp lại giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy

 

 

8

Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa hết tuổi thọ thiết kế trên tuyến đường thủy nội địa địa phương

 

 

9

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa (Đối với cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài) trên tuyến đường thủy nội địa địa phương

 

 

10

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa (Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài) trên tuyến đường thủy nội địa địa phương

 

 

11

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa (Đối với cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài) trên tuyến đường thủy nội địa địa phương

 

 

12

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa (Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài) trên tuyến đường thủy nội địa địa phương

 

 

13

Công bố lại cảng thủy nội địa (Đối với cảng thủy nội địa có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài) trên tuyến đường thủy nội địa địa phương

 

 

14

Công bố lại cảng thủy nội địa (Đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài) trên tuyến đường thủy nội địa địa phương

 

 

15

Phê duyệt phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa

 

 

16

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

 

 

17

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

 

 

18

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

 

 

D

LĨNH VỰC QUẢN LÝ VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Cơ sở dạy nghề

x

 

2

Dự kiểm tra lấy chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản

x

 

3

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương

 

x

4

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương.

x

 

5

Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải

 

x

6

Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải

x

 

7

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

x

 

8

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

x

 

9

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

x

 

10

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

x

 

11

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

x

 

12

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

x

 

13

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

x

 

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

x

 

15

Xóa đăng ký phương tiện

x

 

16

Cấp Giấy phép xe tập lái

 

x

17

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

 

x

18

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

x

 

19

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe).

x

 

20

Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

x

 

21

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

x

 

22

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

 

x

23

Cấp mới Giấy phép lái xe

 

 

24

Cấp lại Giấy phép lái xe

x

 

25

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

x

 

26

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

x

 

27

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

x

 

28

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

x

 

29

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

x

 

30

Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

x

 

31

Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

x

 

32

Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

x

 

33

Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

 

x

34

Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

 

x

35

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

 

x

36

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

x

 

37

Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

x

 

38

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

 

x

39

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

x

40

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng

 

x

41

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng

 

x

42

Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng

x

 

43

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)

x

 

44

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

x

 

45

Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

x

 

46

Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

 

x

47

Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

x

 

48

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

x

 

49

Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia

x

 

50

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

x

 

51

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

x

 

52

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia

x

 

53

Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam

x

 

54

Đăng ký khai thác tuyến

 

x

55

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

x

 

56

Cấp Giấy chứng, nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn

x

 

57

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

x

 

58

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

x

 

59

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

 

x

60

Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố

x

 

61

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

x

 

62

Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến

 

x

63

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

 

x

Tổng số: 94 TTHC

45

19

IX. SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

STT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ 3

Mức độ 4

A

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1

Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

x

 

2

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

x

 

3

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần

x

 

4

Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ.

- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra.

x

 

5

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

x

 

6

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

x

 

7

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

x

 

8

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

x

 

9

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

x

 

10

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

x

 

11

Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

x

 

12

Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

x

 

13

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

x

 

14

Thủ tục hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ

x

 

15

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia.

x

 

16

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

x

 

17

Giải quyết chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945

x

 

18

Giải quyết chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945

x

 

19

Xác nhận liệt sỹ đối với người không thuộc quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1994 trở về trước không còn giấy tờ

 

 

20

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

 

 

21

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

 

 

22

Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

 

 

23

Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

 

 

24

Giám định vết thương còn sót

 

 

25

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

 

26

Giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

 

27

Giải quyết chế độ người hoạt cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

 

28

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

 

29

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

 

 

30

Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

 

 

31

Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

 

 

32

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

 

 

33

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

 

B

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Mức độ 3

Mức độ 4

1

Thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh

 

x

2

Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh

 

x

3

Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND tỉnh

 

x

4

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh.

 

x

5

Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh

 

x

6

Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND tỉnh

 

x

7

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp t