Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 186/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 186/2003/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VÀ ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU XA MÁT, HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ, ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 369/TT-UB, ngày 11 tháng 10 năm 2002, Công văn số 151/UB, ngày 22 tháng 5 năm 2003 và Công văn số 25/UB, ngày 11 tháng 7 năm 2003; đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1425/BKH-QLKT, ngày 17 tháng 3 năm 2003 và ý kiến các Bộ, ngành liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát bao gồm 2 xã Tân Lập và Tân Bình thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát được áp dụng các chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới quy định tại Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg , ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng việc đầu tư trở lại từ các khoản thu ngân sách, thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm:

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện tốt các dự án liên quan đến an ninh, quốc phòng.

- Sắp xếp thứ tự ưu tiên các công trình, hạng mục công trình để khi thi công hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quả.

- Hàng năm lập báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành đánh giá việc áp dụng các chính sách nêu trên và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những điều chỉnh, bổ sung cần thiết.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)