Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1857/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 09 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-BTP ngày 21/3/2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2014 triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Lao động thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong năm 2014 nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh về các quyền của người khuyết tật;

- Thực hiện trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và quyền bình đẳng của người khuyết tật trước pháp luật;

- Tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý và hiệu quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý bảo đảm 90% người khuyết tật được trợ giúp khi có nhu cầu.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012; Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 640/QĐ-BTP ngày 21/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; bảo đảm sự tiếp nối các hoạt động trợ giúp pháp lý đã thực hiện cho người khuyết tật trong năm 2013; Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 - 2020;

- Các hoạt động trợ giúp pháp lý phải cụ thể, mang tính khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật và tình hình thực tế, điều kiện, khả năng của tỉnh; kịp thời triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật;

- Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; lồng ghép với các Chương trình, đề án khác về người khuyết tật.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

1. Tăng cường truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a. Hoạt động 1: Tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý và các giải pháp bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật, phương tiện thông tin đại chúng (ít nhất 01 lần/năm).

Đơn vị thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2014.

b. Hoạt động 2: Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương (báo, đài phát thanh, truyền hình…) với nội dung phong phú, sinh động, đi vào từng vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

c. Hoạt động 3: Tiếp tục biên soạn và pháp hành sách hỏi - đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật (tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số) và các ấn phẩm chuyên dụng khác dành cho người khuyết tật có nội dung phổ biến, truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật; các chính sách, những quy định của pháp luật về quyền cơ bản của công dân; giải đáp những vướng mắc pháp luật mà người khuyết tật thường gặp trong cuộc sống hàng ngày ở cơ sở.

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan biên soạn và phát hành tờ gấp pháp luật có nội dung về các chính sách đặc thù đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

d. Hoạt động 4: Lắp đặt Bảng Thông tin về trợ giúp pháp lý tại trụ sở làm việc của Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức khác của người khuyết tật.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phối hợp với các tổ chức của người khuyết tật.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

đ. Hoạt động 5: Lồng ghép việc truyền thông, phổ biến pháp luật, thực hiện trợ giúp pháp lý với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật trên địa bàn tỉnh (về các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề…)

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Tăng cường năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a. Hoạt động 1: Xây dựng chương trình, kế hoạch, tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ những người làm công tác trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, Tư vấn viên pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý), thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh (ít nhất 01 lần/năm).

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh xây dựng chương trình, nội dung, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở địa phương.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

b. Hoạt động 2: Phát triển đội ngũ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý là những thành viên, hội viên của các cơ quan, tổ chức, hội của người khuyết tật có đủ điều kiện.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

3. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a. Hoạt động 1: Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh để triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý (theo lĩnh vực pháp luật, theo các dạng tật như: Khiếm thị, khiếm thính, khiếm khuyết vận động…..).

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

b. Hoạt động 2: Thực hiện trợ giúp pháp lý (tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác) cho người khuyết tật tại trụ sở Trung tâm và các Chi nhánh của Trung tâm. Bảo đảm 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi họ có yêu cầu. Đối với người khuyết tật về nghe, nói đến Trung tâm và các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý yêu cầu được trợ giúp pháp lý, trong trường hợp này phải thuê người phiên dịch để bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

c. Hoạt động 3: Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật; tại các Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phối hợp với UBND cấp xã và các tổ chức của người khuyết tật.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

d. Hoạt động 4: Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý có nội dung liên quan đến người khuyết tật tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật; tại các Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh hướng dẫn Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

Thời gian thực hiện: Cả năm.

4. Nghiên cứu xây dựng mô hình trợ giúp pháp lý đặc thù dành cho người khuyết tật

Tổ chức thí điểm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý trong một số tổ chức của Hội người khuyết tật.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV năm 2014.

5. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật

a. Hoạt động 1: Tổ chức theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tham mưu giúp Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV năm 2014.

b. Hoạt động 2: Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức sơ kết ở phạm vi địa phương, xây dựng báo cáo gửi Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2014.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

- Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được bảo đảm từ nguồn ngân sách của tỉnh, từ các Chương trình, Đề án liên quan khác.

- Kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

2. Lập, sử dụng và quyết toán kinh phí

- Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí, bố trí ngân sách đối với các hoạt động theo Kế hoạch.

- Các cơ quan, đơn vị được giao, phân công thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh lập dự toán kinh phí ngân sách đối với các hoạt động do Trung tâm chủ trì thực hiện.

- Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo Kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả;

- Biên tập các nội dung để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác;

- Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định và khi có yêu cầu;

- Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 02 năm triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan điều tra, thống kê, tổng hợp tình hình, số lượng người khuyết tật trên địa bàn tỉnh và khảo sát, đánh giá nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật. Đề xuất, kiến nghị biện pháp, giải pháp thực hiện trợ giúp pháp lý có hiệu lực cho người khuyết tật.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp Sở Tư pháp thực hiện Kế hoạch này trong lĩnh vực phiên dịch và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật tại các trường học của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn Sở Tư pháp xây dựng dự toán và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

5. Các cơ quan truyền thông

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định, Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật có liên quan; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Người khuyết tật, Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật;

- Tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến chính sách trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật thông qua hệ thống loa truyền thanh (đặt tại các xã, phường, thị trấn) và bản tin, tờ gấp pháp luật;

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; UBND cấp xã phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thuộc Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đang sinh sống tại địa phương.

7. Các cơ quan tiến hành tố tụng

Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho người khuyết tật nói riêng và các đối tượng được trợ giúp pháp lý nói chung.

8. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh: Xây dựng Chương trình, Kế hoạch cụ thể triển khai Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2014 sát với nhu cầu, tình hình thực tế ở địa phương và đặc thù của người khuyết tật;

- Lập dự toán kinh phí bảo đảm thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

9. Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch này.

10. Các tổ chức của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

- Chủ động phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đang sinh hoạt, học tập và làm việc trong tổ chức của mình;

- Nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người khuyết tật trong tổ chức mình; giới thiệu họ đến Trung tâm trợ giúp pháp lý và các Chi nhánh của Trung tâm để được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.