Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 185/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 185/2003/QĐ-TTG NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2003 BÃI BỎ CÁC QUY ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CẤP LẠI, ĐẦU TƯ TRỞ LẠI TỪ CÁC KHOẢN THU CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỪ NĂM NGÂN SÁCH 2004

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Theo đề nghị của Bộ Tài chính (các Công văn số: 7538TC/NSNN ngày 22 tháng 7 năm 2003 và số 8562TC/NSNN ngày 15 tháng 8 năm 2003), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4940BKH/TH ngày 14 tháng 8 năm 2003),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Để phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, từ năm ngân sách 2004, bãi bỏ các quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương theo các hình thức: cấp lại, đầu tư trở lại toàn bộ hoặc một phần từ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn hoặc các khoản thu các doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước cho Bộ, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty nhà nước.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát lại danh mục các công trình, dự án quan trọng của các Bộ, cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty nhà nước có đủ điều kiện để bố trí trong dự toán hoặc hỗ trợ có mục tiêu theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước, trong đó ưu tiên đối với những dự án, công trình hiện đang được triển khai thực hiện từ các nguồn được cấp lại hoặc đầu tư trở lại theo các quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở đó báo cáo Chính phủ để bố trí vào dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội phê chuẩn trong tổng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Riêng khoản thu tiền sử dụng đất trong dự toán ngân sách nhà nước, giao Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung trong tổng dự toán ngân sách nhà nước báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội cho phép bố trí từ nguồn thu này cân đối cho nhiệm vụ chi có mục tiêu đầu tư cơ sở hạ tầng và tạo nguồn vốn để giải phóng mặt bằng cho đầu tư phát triển tại địa phương kể từ năm 2004.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát và lập danh mục cụ thể các quyết định, văn bản phải bãi bỏ theo quy định tại Quyết định này, thông báo cho các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương và các Tổng công ty nhà nước liên quan trước ngày 25 tháng 9 năm 2003 để tổ chức thực hiện.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tổng công ty nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)