Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1846/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGÀY VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy ngày 10 tháng 11 hằng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Điều 2. Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm:

1. Khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp.

2. Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và trong toàn xã hội.

3. Tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

4. Góp phần tạo môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế.

Điều 3. Việc, tổ chức Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phải bảo đảm các yêu cầu sau:

1. Thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

2. Có chủ đề, chương trình, mục tiêu cụ thể, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

3. Sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam chủ trì tổ chức triển khai. Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo lĩnh vực quản lý nhà nước chỉ đạo, hướng dẫn Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam thực hiện, bảo đảm mục tiêu và yêu cầu đề ra.

2. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tin báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về văn hóa doanh nghiệp và các chương trình sự kiện của Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX.(3b).223

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc