Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7959/VPCP-KGVX
V/v nội dung và chương trình tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại văn bản số 3521/BCĐ-VPTTBCĐ ngày 05 tháng 9 năm 2016 về nội dung và chương trình tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000 - 2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại văn bản nêu trên.

2. Việc tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thực hiện theo đúng chỉ đạo tại văn bản số 5741/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 7 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các thành viên, cơ quan thành viên BCĐTW;
- Cục VHCS (Bộ VHTTDL);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTXH, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng