Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1844/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2011/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 18/2011/QĐ-TTg về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Thông tư 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Xét đề nghị của UBND các huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Hoài Ân, Tây Sơn và Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 169/TTr-BDT ngày 26/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014 theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gồm 121 người (Một trăm hai mươi mốt người).

(Có danh sách cụ thể kèm theo)

Điều 2. Các ông (bà) có tên kèm theo Quyết định này được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Hoài Ân, Phù Cát, Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Thị Thu Hà

 


TỔNG HỢP DANH SÁCH NGƯỜI CÓ UY TÍN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2014

(Kèm theo Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Huyện/xã/NCUT

Tổng số

Năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Nơi cư trú

Thành phần người có uy tín

Ghi chú

Nam

Nữ

Già Làng

Trưởng dòng họ, tộc trưởng

Trưởng thôn, bản và tương đương

Cán bộ nghỉ hưu

Sư sãi, chức sắc tôn giáo

Thầy mo, thầy cúng, thầy lang, bà bóng

Nhà giáo, thầy thuốc, nhân sĩ

Người sản xuất, kinh doanh giỏi

Thành phần khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Tổng số toàn tỉnh

121

 

117

 

4

 

70

 

4

21

 

 

 

1

25

 

I

HUYỆN VĨNH THẠNH

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Xã Vĩnh Sơn

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Chương

 

1938

X

 

Bana

Làng K8

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Hồng Rức

 

1943

X

 

Bana

Làng K4

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3

Đinh HNhun

 

1948

X

 

Bana

Làng K3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đinh Húy

 

1955

X

 

Bana

Làng K2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Xã Vĩnh Kim

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Trăm

 

1952

X

 

Bana

Làng 03

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Giêng

 

1956

X

 

Bana

Đăk Tra

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đinh Dế

 

1948

X

 

Bana

Kông Trú

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đinh Truôn

 

1950

X

 

Bana

Làng 05

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đinh Dớt

 

1950

X

 

Bana

Làng K6

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đinh Ly

 

1959

X

 

Bana

Làng 02

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3. Xã Vĩnh Thuận

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Khôi

 

1944

X

 

Bana

Làng 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Thị Hới

 

1934

 

X

Bana

Làng 2

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3

Đinh Vất

 

1951

X

 

Bana

Làng 3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đinh HLing

 

1946

X

 

Bana

Làng 4

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

5

Đinh Siêng

 

1944

X

 

Bana

Làng 5

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

6

Đinh Gleng

 

1950

X

 

Bana

Làng 6

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Đinh Ngọc Tim

 

1943

X

 

Bana

Làng 7

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

8

Đinh Gưn

 

1941

X

 

Bana

Làng 8

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Xã Vĩnh Hiệp

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh KLít

 

1950

X

 

Bana

Làng Tà Lét

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Linh

 

1933

X

 

Bana

Làng Hà Ri

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đinh Khuôi

 

1950

X

 

Bana

Thạnh Quang

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Xã Vĩnh Thịnh

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Tuyên

 

1944

X

 

Bana

Làng M3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Văn Đớt

 

1959

X

 

Bana

Làng M2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thị trấn Vĩnh Thạnh

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Phil

 

1940

X

 

Bana

Làng Klót Bok

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Chuyên

 

1940

X

 

Bana

Làng Hà Rơn

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Võ Đình Lao

 

1940

X

 

Bana

Thôn Định An

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

7. Xã Vĩnh Hòa

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Beng

 

1951

X

 

Bana

Làng M6

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Minh Lua

 

1969

X

 

Bana

Làng M10

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đinh A Noong

 

1936

X

 

Bana

Làng M9

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Xã Vĩnh Hảo

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Yinh

 

1931

X

 

Bana

Thôn Tà Điêk

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

HUYỆN AN LÃO

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thị trấn An Lão

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Văn Bua

 

1935

X

 

Hre

Thôn 2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Văn Quý

 

1945

X

 

Hre

Thôn 7

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đinh Thị Minh Kết

 

1949

 

X

Hre

Thôn 9

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

4

Đinh Văn Ru

 

1948

X

 

Hre

Thôn Gò Bùi

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Xã An Tân

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Văn Gôn

 

1943

X

 

Hre

Thôn Gò Đồn

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3. Xã An Trung

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Văn Luông

 

1950

X

 

Hre

Thôn 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Văn Chép

 

1954

X

 

Hre

Thôn 3

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3

Đinh Văn Ló

 

1952

X

 

Hre

Thôn 4

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

4

Đinh Văn Bom

 

1974

X

 

Hre

Thôn 5

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

5

Đinh Văn Luỡi

 

1958

X

 

Hre

Thôn 6

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

6

Đinh Văn Ớ

 

1977

X

 

Hre

Thôn 8

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

7

Đinh Văn Véa

 

1959

X

 

Hre

Thôn Manggheng

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

4. Xã An Hưng

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Văn Dinh

 

1950

X

 

Hre

Thôn 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Xuân Bền

 

1948

X

 

Hre

Thôn 2

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3

Đinh Văn Nu

 

1960

X

 

Hre

Thôn 3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đinh Văn Ranh

 

1940

X

 

Hre

Thôn 4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đinh Văn Rút

 

1948

X

 

Hre

Thôn 5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Xã An Dũng

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Văn Ngai

 

1947

X

 

Hre

Thôn 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Văn Tất

 

1963

X

 

Hre

Thôn 2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đinh Văn Theng

 

1953

X

 

Hre

Thôn 3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đinh Văn Phan

 

1953

X

 

Hre

Thôn 4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Xã An Vinh

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Văn Teo

 

1963

X

 

Hre

Thôn 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Văn Nghĩa

 

1940

X

 

Hre

Thôn 2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đinh Văn Nhúp

 

1942

X

 

Hre

Thôn 3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đinh Văn Nghiễu

 

1948

X

 

Hre

Thôn 4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đinh Văn Dét

 

1954

X

 

Hre

Thôn 5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Đinh Văn Vải

 

1947

X

 

Hre

Thôn 6

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Đinh Văn Cốc

 

1950

X

 

Hre

Thôn 7

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Xã An Quang

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Xuân Ri

 

1958

X

 

Hre

Thôn 2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Văn Rút

 

1957

X

 

Hre

Thôn 3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đinh Văn Trinh

 

1944

X

 

Hre

Thôn 4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đinh Xuân Tiến

 

1951

X

 

Hre

Thôn 5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đinh Văn Nê

 

 

X

 

Hre

Thôn 6

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Xã An Nghĩa

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Văn Nhea

 

1984

X

 

Bana

Thôn 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Văn Nhiên

 

1965

X

 

Bana

Thôn 2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đinh Văn Lã

 

1961

X

 

Hre

Thôn 3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đinh Văn Trường

 

1949

X

 

Bana

Thôn 4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đinh Văn Núi

 

1962

X

 

Bana

Thôn 5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Xã An Toàn

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Văn Ôi

 

1944

X

 

Bana

Thôn 1

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Văn Nao

 

1955

X

 

Bana

Thôn 2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đinh Văn Tỉnh

 

1947

X

 

Bana

Thôn 3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

HUYỆN VÂN CANH

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Xã Canh Hòa

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thanh Văn Đỉnh

 

1945

X

 

Chăm

Canh Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

2

Lơ O Đời

 

1947

X

 

Bana

Canh Phước

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3

Đinh Văn Tia

 

1954

X

 

Bana

Canh Lãnh

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Xã Canh Thuận

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Văn Thuyền

 

1959

X

 

Bana

Làng Kà Te

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

2

Đoàn Văn Đây

 

1945

X

 

Bana

Làng Hà Văn Trên

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3

Rah Lan Đênh

 

1974

X

 

Bana

Làng Kà Bưng

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

4

Đinh Văn Tầm

 

1954

X

 

Bana

Làng Hà Văn Dưới

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

5

Mang Út

 

1948

X

 

Chăm

Làng Hà Lũy

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

6

Hoàng Bình Châu

 

1959

X

 

Chăm

Làng Hòn Mẽ

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

7

Rah Lan Thơm

 

1925

X

 

Chăm

Làng Kà Xim

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Xã Canh Liên

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Văn Khum

 

1948

X

 

Bana

Hà Giao

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

2

Đinh Thành Nhanh

 

1958

X

 

Bana

Kà Bưng

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3

Đinh Văn Mớt

 

1958

X

 

Bana

Kà Nâu

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

4

Đinh Văn Tập

 

1957

X

 

Bana

Kà Bông

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

5

Đinh Văn Tú

 

1958

X

 

Bana

Làng Cát

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

6

Đinh Thị Chín

 

1932

 

X

Bana

Canh Tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

7

Đinh Văn Nhất

 

1970

X

 

Bana

Làng Chồm

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

8

Đinh Văn Thành

 

1945

X

 

Bana

Kon lót

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

4. Xã Canh Hiệp

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Lê Danh Lá

 

1939

X

 

Chăm

Canh Giao

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

2

Đoàn Phương Đạn

 

1956

X

 

Chăm

Suối Đá

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3

Đặng Minh Chùa

 

1953

X

 

Chăm

Hiệp Hưng

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

4

Đoàn Văn Đọa

 

1945

X

 

Chăm

Hiệp Tiến

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Thị trấn Vân Canh

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trần Văn Quế

 

1945

X

 

Chăm

Hiệp Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

2

Lê Văn Ru

 

1937

X

 

Chăm

Hiệp Hội

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nguyễn Thanh Bình

 

1959

X

 

Bana

Hiệp Giao

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

4

Nguyễn Văn Nghiệp

 

1942

X

 

Bana

Đắk Đâm

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

5

Ka So Dộp

 

1941

X

 

Chăm

Suối Mây

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nguyễn Văn Chiều

 

1955

X

 

Chăm

Canh Tân

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

IV

HUYỆN HOÀI ÂN

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Xã Bok Tới

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Sinh

 

1936

X

 

Bana

Thôn T2

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Bók Húy

 

1938

X

 

Bana

Thôn T5

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đinh Văn Lin

 

1954

X

 

Bana

Thôn T1

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

4

Đinh Văn Phớt

 

1950

X

 

Bana

Thôn T4

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

5

Đinh Văn Ớp

 

1957

X

 

Bana

Thôn T6

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

2. Xã Ân Sơn

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Văn Nải

 

1940

X

 

Hre

Thôn 1

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Thị Mô Nít

 

1958

 

X

Hre

Thôn 2

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

3. Xã ĐăkMang

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Bók Tú

 

1940

X

 

Bana

Thôn 06

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Xuân Hảo

 

1933

X

 

Bana

Thôn 010

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3

Đinh Bá Ngớt

 

1930

X

 

Bana

Thôn 011

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

4

Đinh Bók Dự

 

1957

X

 

Bana

Thôn T6

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

4. Xã Ân Mỹ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Văn Ve

 

1956

X

 

Hre

Thôn Mỹ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

5. Xã Ân Tường Đông

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Phạm Văn Nhon

 

1957

X

 

Hre

Thôn Thạch Long 1

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

VI

Huyện Tây Sơn

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Xã Vĩnh An

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Tôn (Đinh Tru)

 

1943

X

 

Bana

Làng Giang

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đinh Đen

 

1951

X

 

Bana

Làng Giọt 1

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

3

Đinh Ty

 

1937

X

 

Bana

Làng Giọt 2

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đinh Bình

 

1949

X

 

Bana

Làng Kon Mon

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đinh Prép

 

1942

X

 

Bana

Làng Xà Tang

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Xã Bình Tân

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Văn Cao

 

1965

X

 

Bana

Làng M6

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Xã Tây Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Thành

 

1956

X

 

Bana

Làng Cam

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

VI

HUYỆN PHÙ CÁT

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Xã Cát Lâm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trần Văn Miên

 

1959

X

 

Bana

Đại Khoan

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Xã Cát Sơn

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Nhung

 

1952

X

 

Bana

Thạch Bàn Tây

 

 

 

 

 

 

 

 

X