Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184/2007/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 03 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA TÁCH THÔN PHƯỚC ĐỒNG CỦA XÃ PHƯỚC HẬU, HUYỆN NINH PHƯỚC ĐỂ THÀNH LẬP 2 THÔN PHƯỚC ĐỒNG 1 VÀ THÔN PHƯỚC ĐỒNG 2

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 119/2003/QĐ-UB ngày 27/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn - khu phố;

Căn cứ Quyết định số 462/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức sinh hoạt phí cho cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, cán bộ Ban Quản lý thôn - khu phố tỉnh Ninh Thuận;

Xét Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND, ngày 27/12/2006 của Hội đồng nhân dân huyện Ninh Phước và Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 19/01/2007 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước về việc đề nghị chia tách và thành lập một số thôn - khu phố mới thuộc huyện Ninh Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 265/TTr-SNV ngày 02/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia tách thôn Phước Đồng thuộc xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước để thành lập 2 thôn: thôn Phước Đồng 1 và thôn Phước Đồng 2:

1. Thôn Phước Đồng 1:

Dân số: 298 hộ/1.671 khẩu.

Diện tích: 99,83 ha.

Vị trí địa lý: phía Đông giáp xã Phước Thuận; phía Tây giáp thôn Trường Thọ; phía Nam giáp thôn Trường Sanh; phía Bắc giáp thôn Phước Đồng 2 và phường Bảo An - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

2. Thôn Phước Đồng 2:

Dân số: 310 hộ/1.765 khẩu.

Diện tích: 233,51 ha.

Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn Phước Đồng 1 và phường Bảo An - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; phía Tây giáp thôn Hiếu Lễ và xã Phước Sơn; phía Nam giáp thôn Phước Đồng 1; phía Bắc giáp phường Bảo An - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và xã Phước Sơn.

Xã Phước Hậu có tổng cộng 7 thôn: thôn Hoài Nhơn, thôn Chất Thường, thôn Hiếu Lễ, thôn Trường Thọ, thôn Phước Đồng 1, thôn Phước Đồng 2 và thôn Trường Sanh.

Điều 2. Số lượng cán bộ thôn Phước Đồng 1 là 2 người; thôn Phước Đồng 2 là 2 người.

Mức sinh hoạt phí hằng tháng của Ban Quản lý thôn căn cứ theo quy định tại Quyết định số 462/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 và công văn số 3060/UBND-NV ngày 29/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Hậu tổ chức triển khai và tiến hành bầu cử Ban Quản lý thôn theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Hậu và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 184/2007/QĐ-UBND về chia tách thôn Phước Đồng của xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước để thành lập 2 thôn Phước Đồng 1 và thôn Phước Đồng 2 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

  • Số hiệu: 184/2007/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 03/08/2007
  • Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
  • Người ký: Hoàng Thị Út Lan
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản