Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1803/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TCH ỦY BAN NHÂN DÂN TNH

Căn c Luật T chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính ph về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính:

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Trưởng, Ch nhiệm Văn phòng Chính phủ hưng dẫn thi hành một số quy định ca Ngh đnh s 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 ca Chính phủ về thực hiện chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc S Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 376/TTr-STNMT ngày 26 tháng 7 năm 2019,

QUYT ĐỊNH:

Điu 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 11 (mười một) quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết TTHC (03 Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Chủ trì phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điu 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du Lịch; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-VPCP báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (phối hợp);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, KSTTHC (MN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN