Hệ thống pháp luật

THANH TRA CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1798/2007/QĐ-TTCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KHOA HỌC THANH TRA

TỔNG THANH TRA

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 55/2005/NĐ- CP ngày 25/4/2005 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
Căn cứ Quyết định số 1963/2006/QĐ- TTCP ngày 20/10/2006 của Tổng thanh tra ban hành Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Viện Khoa học Thanh tra”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 776/TTNN ngày 03 tháng 7 năm 2003 của Tổng Thanh tra Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Thanh tra.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Viện trưởng  Viện Khoa học Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo TTCP;
- Lưu VT, Viện KHTT, TCCB.

TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KHOA HỌC THANH TRA
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1798/2007/QĐ-TTCP ngày 27 tháng 8 năm 2007 của Tổng Thanh tra)

Chương I.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng

Viện Khoa học Thanh tra là đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ việc xây dựng chiến lược, chính sách phát triển, công tác quản lý nhà nước của ngành Thanh tra; nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; giúp Tổng Thanh tra tổ chức quản lý công tác nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra theo quy định của pháp luật; tổ chức việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động quản lý nhà nước, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra.

Viện Khoa học Thanh tra có con dấu và tài khoản riêng, Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Viện Khoa học Thanh tra có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra:

a. Nghiên cứu các vấn đề phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách, thể chế của ngành Thanh tra;

b. Nghiên cứu khoa học về nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

c. Nghiên cứu các đề tài khoa học theo kế hoạch đã được Tổng Thanh tra phê duyệt;

d. Phối hợp với các đơn vị ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ, Thanh tra viên;

đ. Nghiên cứu xây dựng hệ thống các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và văn hoá thanh tra;

e. Tổng kết thực tiễn các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra qua các giai đoạn;

f. Tư vấn cho Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng khi được Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu.

2. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học:

a. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm trình  Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ;

b. Tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về việc phân bổ hoặc phân bổ theo thẩm quyền đề tài và kinh phí nghiên cứu khoa học hàng năm;

c. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch nghiên cứu đã được phê duyệt; tổ chức hội thảo khoa học, nghiệm thu đề tài khoa học;

d. Hướng dẫn, phối hợp với Thanh tra các bộ, ngành và Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

đ. Tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức Hội đồng khoa học Thanh tra Chính phủ; thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng khoa học.

e. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

3. Về công tác thông tin - tư liệu và thư viện:

a. Biên soạn và phát hành theo quy định của pháp luật các ấn phẩm thông tin - tư liệu khoa học về các lĩnh vực công tác của ngành Thanh tra:

b. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin - tư liệu khoa học và thư viện thuộc Thanh tra Chính phủ.

4. Cung cấp các dịch vụ khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học Thanh tra theo quy định của pháp luật.

5. Cung cấp các dịch vụ tư vấn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi có yêu cầu.

6. Tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thanh tra.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế theo quyền hạn được giao về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

8. Quản lý cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Viện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Thanh tra.

9. Quản lý, sử dụng tài sản và tài chính được giao theo quy định của pháp luật và của Thanh tra Chính phủ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thanh tra giao.

Chương II.

TỔ CHỨC BỘ MÁY, TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Lãnh đạo Viện Khoa học Thanh tra có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

2. Các phòng chức năng của Viện gồm:

2.1- Phòng Nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng (gọi tắt là Phòng Nghiên cứu);

2.2- Phòng Nghiên cứu về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thanh tra (gọi tắt là Phòng đào tạo);

2.3- Phòng Thông tin - Tư liệu và Thư viện;

2.4- Phòng Tổng hợp - Quản trị.

Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng do Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Biên chế của Viện Khoa học Thanh tra là biên chế sự nghiệp khoa học do Tổng Thanh tra quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng

Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Thường trực Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ, tham mưu cho Tổng Thanh tra về công tác nghiên cứu khoa học của Thanh tra Chính phủ.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Viện theo quy định tại Điều 2 của Quy định này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Thanh tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Viện.

3. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác của Viện.

4. Phân công nhiệm vụ, phối hợp hoạt động và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Viện trưởng, các phòng chức năng và cán bộ, viên chức, người lao động trong Viện;

5. Duy trì kỷ luật công tác, quản lý, đánh giá và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Viện; xây dựng và thực hiện qui hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Viện.

6. Xây dựng các định mức lao động khoa học phù hợp với yêu cầu của Viện trên cơ sở tham khảo ý kiến của tổ chức Công đoàn.

7. Quyết định việc sử dụng và quản lý kinh phí, tài sản của Viện theo các quy định của Nhà nước về chế độ tài chính hiện hành;

8. Phối hợp với Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện và thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan theo quy định tại Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ.

9. Phân cấp cho Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra được quyền:

9.1- Quyết định việc tuyển dụng viên chức theo hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển, sau khi báo cáo (qua Vụ Tổ chức Cán bộ) và dược Tổng Thanh tra cho phép; ký hợp đồng làm việc với những người được tuyển dụng.

9.2- Quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó các bộ phận trực thuộc, sau khi báo cáo (qua Vụ Tổ chức Cán bộ) và được Tổng Thanh tra đồng ý cho bổ nhiệm.

9.3- Ký hợp đồng lao động, hợp đồng khoán công việc để thực hiện những công việc không cần thiết bố trí biên chế thường xuyên theo quy định của pháp luật.

9.4- Quyết định việc sắp xếp, bố trí sử dụng cán bộ, viên chức phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn của từng người.

9.5- Quyết định việc điều động, biệt phái, nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

9.6- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý.

9.7- Quyết định việc xếp lương đối với cán bộ, viên chức được tuyển dụng vào làm việc tại Viện; quyết định việc nâng bậc lương đúng thời hạn, trước thời hạn trong cùng ngạch (trừ viên chức ngạch Nghiên cứu viên cao cấp và tương đương); quyết định việc bổ nhiệm vào ngạch viên chức, chuyển ngạch viên chức từ ngạch Nghiên cứu viên chính và tương đương trở xuống.

9.8- Quyết định việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

9.9- Quyết định cử cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý của Viện đi công tác, tham dự các hội thảo khoa học, đào tạo và bồi dưỡng ở  trong nước và nước ngoài.

9.10- Quyết định việc cử cán bộ tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực hiện các dịch vụ khoa học khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện.

9.11- Lập và quản lý toàn bộ hồ sơ của cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng của Viện Khoa học Thanh tra (trừ hồ sơ cán bộ của Viện trưởng và các Phó Viện trưởng). Thống kê và báo cáo đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý với Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó Viện trưởng

1. Phó Viện trưởng là cán bộ lãnh đạo Viện, giúp Viện trưởng quản lý, điều hành công việc của Viện; trực tiếp quản lý một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Viện trưởng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về nhiệm vụ được giao.

2. Phó Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng trong phạm vi được Viện trưởng uỷ quyền.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng thuộc Viện

1. Trưởng phòng là người quản lý, chỉ đạo công tác của Phòng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng quản lý, chỉ đạo công tác của Phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Viện trưởng quy định.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, viên chức thuộc Viện Khoa học Thanh tra

Cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Viện Khoa học Thanh tra chịu sự quản lý chung của Viện trưởng và người trực tiếp phụ trách; có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về cán bộ, viên chức và pháp luật lao động.

Chương III.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 8. Nguyên tắc làm việc

Viện Khoa học Thanh tra làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm và kỷ luật của cá nhân, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác nghiên cứu khoa học của mọi cán bộ, viên chức trong Viện.

Điều 9. Chế độ lập kế hoạch

1. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ trọng tâm của Thanh tra Chính phủ, Viện trưởng quyết định kế hoạch công tác của Viện (bao gồm kế hoạch triển khai các đề tài khoa học và các kế hoạch công tác khác) và hướng dẫn, tổ chức kiểm tra việc thực hiện những kế hoạch đó.

2. Trong trường hợp cần thiết, Viện trưởng kịp thời báo cáo và xin ý kiến Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ điều chỉnh lại kế hoạch công tác của Viện cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 10.  Chế độ báo cáo, thông tin

1. Việc báo cáo công tác định kỳ và đột xuất của Viện được thực hiện theo Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ.

Kế hoạch và báo cáo công tác của các đơn vị thuộc Viện do Viện trưởng quy định.

2. Viện có trách nhiệm thông báo đến cán bộ, viên chức những thông tin sau:

- Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thanh tra Chính phủ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện và của ngành;

- Nội quy, quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ, của Viện;

- Chương trình công tác của Thanh tra Chính phủ, của Viện;

- Hoạt động thu, chi tài chính của Viện Khoa học Thanh tra;

- Tuyển dụng, đi học, đi nước ngoài, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, viên chức thuộc Viện;

- Văn bản kết luận về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan tới cán bộ, viên chức thuộc Viện;

- Các thông tin khác theo chỉ đạo của Tổng Thanh tra.

3. Việc trao đổi, cung cấp thông tin của cán bộ, viên chức thuộc Viện phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, của ngành Thanh tra và của cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Điều 11. Việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Viện

Việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Viện thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chương IV.

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 12. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ

Viện Khoa học Thanh tra chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Tổng Thanh tra, Phó Tổng Thanh tra phụ trách công tác nghiên cứu khoa học và có trách nhiệm:

1. Thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo;

2. Báo cáo kết quả việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo đầy đủ và kịp thời.

Điều 13. Quan hệ công tác với các vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

1. Quan hệ giữa Viện Khoa học Thanh tra với các vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ là quan hệ phối hợp, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Trong trường hợp Viện Khoa học Thanh tra được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị trong cơ quan nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao, Viện Khoa học Thanh tra có trách nhiệm chủ động bàn bạc thống nhất với các đơn vị phối hợp đó để giải quyết những vấn đề có liên quan. Khi trình Tổng Thanh tra các vấn đề có liên quan đến các vụ, đơn vị khác phải có ý kiến bằng văn bản của vụ, đơn vị đó.

Điều 14. Quan hệ với Bộ Khoa học - Công nghệ và các cơ quan có thẩm quyền khác

Viện Khoa học Thanh tra có trách nhiệm giúp Tổng Thanh tra thực hiện chế độ xây dựng và bảo vệ các chương trình, kế hoạch nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu khoa học, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Bộ Khoa học - Công nghệ và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Quan hệ giữa lãnh đạo Viện với cấp uỷ Đảng và lãnh đạo các đoàn thể

1. Lãnh đạo Viện tạo điều kiện để tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động theo Điều lệ, tôn chỉ, mục đích; phối hợp với cấp uỷ Đảng và lãnh đạo các đoàn thể tạo điều kiện để đảng viên, cán bộ, viên chức của Viện học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, làm việc đạt hiệu quả cao; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của Viện, xây dựng văn hoá trong môi trường nghiên cứu khoa học, kỷ luật cơ quan.

2. Lãnh đạo Viện có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động công tác của Viện, về quyền lợi của cán bộ, viên chức cho cấp uỷ Đảng, lãnh đạo các đoàn thể; tham khảo ý kiến của cấp uỷ, lãnh đạo các đoàn thể trước khi quyết định những vấn đề về biện pháp phối hợp lãnh đạo giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, củng cố mối đoàn kết, chăm lo đời sống của cán bộ, viên chức trong Viện; về công tác tổ chức cán bộ của Viện.

Chương V.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Trách nhiệm thi hành

1. Viện trưởng, các Phó Viện trưởng và toàn thể cán bộ, viên chức Viện Khoa học Thanh tra có trách nhiệm thực hiện Quy định này. Viện trưởng có trách nhiệm phổ biến quy định này đến toàn thể cán bộ, viên chức thuộc Viện để tổ chức thực hiện.

2. Những nội dung khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Viện mà chưa được thể hiện trong Quy định này thì được thực hiện theo Quy chế làm việc của Thanh tra Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành.

3. Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Chánh văn phòng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này; tổng hợp các ý kiến góp ý, nghiên cứu đề xuất kịp thời việc bổ sung, sửa đổi Quy định, phù hợp với yêu cầu công tác của Viện Khoa học Thanh tra và của Thanh tra Chính phủ./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1798/2007/QĐ-TTCP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Viện Khoa học Thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 1798/2007/QĐ-TTCP
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 27/08/2007
  • Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ
  • Người ký: Trần Văn Truyền
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/08/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 03/02/2009
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản