Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1795/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NHIỆM VỤ CỦA VỤ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/BCSĐ ngày 13/9/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải;

Theo đnghị của Vụ trưởng Vụ Tchức cán bộ và Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông và Vụ Tổ chức cán bộ liên quan đến công tác đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải quy định tại Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 24/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng, như sau:

1. Bổ sung nhiệm vụ của Vụ An toàn giao thông được quy định tại khoản 3 Điều 13 như sau:

“d) Quy định việc đào tạo, huấn luyện, sát hạch, cấp, công nhận, thu hồi giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải và cho đi tượng làm việc đặc thù trong lĩnh vực giao thông vận tải.”

2. Sửa đổi nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ được quy định tại khoản 9 Điều 27 như sau:

“9. Chủ trì tham mưu trình Bộ trưởng:

a) Công tác phát triển nhân lực ngành Giao thông vận tải;

b) Kế hoạch đào tạo của cơ sở đào tạo thuộc Bộ; chỉ đạo, hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao đng.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm:

a) Bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được chuyển giao quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này cho Vụ An toàn giao thông;

b) Tham mưu Bộ trưởng điều chỉnh Quyết định số 1120/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng liên quan đến vị trí việc làm của Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ An toàn giao thông.

2. Vụ An toàn giao thông có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan được chuyển giao từ Vụ Tổ chức cán bộ để tổ chức thực hiện.

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm tham mưu Bộ trưởng điều chỉnh Quyết định số 2789/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2019 liên quan đến nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ An toàn giao thông.

4. Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm tham mưu Bộ trưởng điều chỉnh Quyết định số 522/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và triển khai Kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2019-2020 liên quan đến nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ An toàn giao thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Các tổ chức tham mưu giúp việc Bộ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Nđt).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể