Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIAO DỊCH CÂY TRỒNG - VẬT NUÔI TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 của Chính phủ, Nghị quyết số 33/2003/NQ-HĐ ngày 16/01/2003 của Hội đồng nhân dân thành phố, Quyết định số 1902/QĐ-UB ngày 06/5/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn ngoại thành giai đoạn 2002-2005 và Quyết định số 20/2003/QĐ-UB ngày 26/02/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội thành phố năm 2003 ;

- Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu ;

- Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn tại công văn số 281/CV-UB ngày 24/4/2003 ; của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 631/CV-NN/NN ngày 28/7/2003 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 108/TCCQ ngày 04/9/2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho phép Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn thành lập “Trung tâm giao dịch cây trồng - vật nuôi”, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

“Trung tâm giao dịch cây trồng - vật nuôi” là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước để hoạt động theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Trung tâm giao dịch cây trồng - vật nuôi có chức năng :

2.1- Tổ chức thực hiện giao dịch, mua bán các loại cây trồng, vật nuôi thông qua hình thức đấu giá, mua bán bằng các hợp đồng kinh tế và các hình thức mua bán khác theo quy định của pháp luật ;

2.2- Cung cấp thông tin nhu cầu thị trường trong và ngoài nước về nhu cầu, giá cả cho người mua và người bán có đăng ký giao dịch tại Trung tâm ;

2.3- Tư vấn cho nông dân về công nghệ cây trồng, con giống, sử dụng thức ăn, thuốc thú y, chất lượng, giá cả và phương thức mua bán ;

2.4- Cung cấp các loại vật tư, thiết bị, thức ăn, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và các dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp khác.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Trung tâm giao dịch cây trồng – vật nuôi sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng của Trung tâm, quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và phê duyệt Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm theo đúng quy định của Nhà nước.

Biên chế, quỹ lương của Trung tâm giao dịch cây trồng – vật nuôi được áp dụng theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Giám đốc Trung tâm giao dịch cây trồng - vật nuôi huyện Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND/TP
- TTUB : CT, PCT/TT, VX, CNN
- BCĐ Nông nghiệp - Nông thôn TP
- Công an thành phố (PC.13)
- Ban Tổ chức Chính quyền TP (3b)
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Sở Tài chánh-Vật giá
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Sở Khoa học và Công nghệ
- Ngân hàng Nhà nước thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Hội Nông dân thành phố
- Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố
- Thành đoàn Thanh niên Cộng sản HCM
- VPHĐ-UB : PVP/VX, KT
- Tổ VX, CNN
- Lưu (CNN-M)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình