Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1782/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHÂN CẤP, QUẢN LÝ KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý;

Căn cứ Công văn số 1550/LĐTBXH-KHTC ngày 23/4/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 263/TTr-LĐTBXH ngày 23/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phân cấp, quản lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện Quy chế kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 12/10/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh Cà Mau./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ LĐ-TB&XH (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh (VIC);
- LĐVP UBND tỉnh (VIC);
- Sở Tài chính (VIC);
- Cổng TTĐT tỉnh (VIC);
- KGVX (Đ178-VIC);
- Lưu: VT, Đ178.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

QUY CHẾ

PHÂN CẤP, QUẢN LÝ KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1782/QĐ-UBND ngày 17 tng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định trách nhiệm, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau, Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố Cà Mau; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Cà Mau (gọi chung là cấp huyện) và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Nguyên tắc cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí

1. Ngân sách Trung ương đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện.

2. Việc phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến phải tuân theo quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung tại Quy chế này. Đảm bảo nguyên tắc tổ chức thực hiện chi trả đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng nội dung và phải hoàn thành trước ngày 20 hàng tháng.

3. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý các nguồn kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi cho vay mượn hoặc sử dụng vào mục đích khác. Không được thu bất cứ một khoản lệ phí nào của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trong việc giải quyết chi trả chế độ chính sách.

Điều 3. Nội dung và mức chi

Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quy định hiện hành có liên quan.

Chương II

QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH VÀ CÁC CẤP NGÂN SÁCH

Điều 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Xét duyệt dự toán kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến của các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và dự toán kinh phí trung ương ủy quyền chi tại Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp thành dự toán kinh phí chung của tỉnh, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy định (trước ngày 05 tháng 7 hàng năm).

2. Căn cứ Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và dự toán đã được phê duyệt, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định phân bổ, giao dự toán cho các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo loại, khoản của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành và theo quy định trước ngày 31 tháng 12 năm trước; đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ kiểm soát chi theo quy định của pháp luật. Lập phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình ghi công liệt sỹ cho các địa phương (nếu có) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Trên cơ sở đề nghị của đơn vị, xác nhận của Kho bạc Nhà nước về số dư dự toán được giao còn lại và khả năng sử dụng kinh phí của các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và kinh phí quản lý chi tại Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định điều chỉnh dự toán giữa các đơn vị sử dụng ngân sách cho phù hợp và theo quy định; đồng thời Quyết định điều chỉnh dự toán gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để báo cáo) và Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản giao dịch của các đơn vị liên quan trước ngày 15 tháng 11 năm hiện hành để phối hợp thực hiện.

4. Hàng tháng, trên cơ sở danh sách báo tăng, giảm đối tượng người có công với cách mạng của các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhập điều chỉnh đối tượng trong phần mềm quản lý đối tượng, đồng thời chuyển bản mềm cho các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chậm nhất ngày 05 hàng tháng. Ban hành văn bản tạm dừng chi trả theo quy định khi có văn bản đề nghị của các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

5. Thẩm tra, xét duyệt, ra thông báo, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện dự toán, quyết toán kinh phí hàng quý, năm cho các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện theo quy định. Định kỳ kiểm tra việc quản lý, chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách ở các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và cấp xã.

6. Tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến của các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và kinh phí chi tại Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (trước ngày 05 tháng 7 hàng năm) và các cơ quan chức năng theo quy định.

7. Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan hướng dẫn nghiệp vụ cho các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện những quy định về chế độ tài chính, kế toán theo quy định. Chỉ đạo công tác quản lý, tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

8. Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về mức chi quản lý, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định mức chi trả thù lao cho các đơn vị và cá nhân được thụ hưởng theo thẩm quyền và quy định, đồng thời hướng dẫn các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện thực hiện quyết toán theo đúng các nội dung quy định hiện hành.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải kiểm tra ít nhất mỗi năm 01 lần đối với Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện về việc thực hiện chính sách và quản lý, sử dụng kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi cho các đối tượng chính sách theo quy định.

Điều 5. Kho bạc Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố

1. Hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, mở tài khoản kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến nơi đơn vị giao dịch để tiếp nhận kinh phí và thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến theo quy định.

2. Căn cứ quyết định giao dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; phương án phân bổ giao dự toán năm cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các chứng từ chuyển tiền có liên quan làm cơ sở kiểm soát chi, phân bổ dự toán hàng năm (ngân sách Trung ương) cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. Kiểm soát chi đối với các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí này.

3. Các đơn vị Kho bạc Nhà nước trong tỉnh căn cứ vào dự toán được duyệt của cơ quan có thẩm quyền (được nhập trên hệ thống TABMIS) và các hồ sơ, chứng từ chi từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, tiến hành chi trả cho các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng, quản lý kinh phí, xây dựng dự toán, chấp hành dự toán, báo cáo quyết toán về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đúng nội dung chi theo quy định của pháp luật.

2. Định kỳ chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý đối tượng, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến và các nguồn kinh phí khác thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, sử dụng theo quy định. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định của Nhà nước.

Điều 7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện

1. Lập dự toán các khoản chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên, một lần, trợ cấp ưu đãi khác, các công trình ghi công liệt sỹ, phí quản lý chi trả hàng năm gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20 tháng 6 hàng năm.

2. Trực tiếp quản lý các nguồn kinh phí thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn cấp huyện. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện làm chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí, có bộ phận kế toán của phòng giúp việc; hàng tháng in danh sách chi trả cho các đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng của cấp xã, viết giấy rút dự toán ngân sách theo mẫu quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp để cấp xã thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi cho các đối tượng chính sách người có công cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến, chi cho công tác quản lý chi trả và các khoản chi khác theo quy định. Mở sổ kế toán, lưu trữ chứng từ, thanh quyết toán với Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định.

3. Kiểm tra việc tăng, giảm đối tượng người có công của cấp xã, tổ chức chi trả các khoản trợ cấp ưu đãi đúng đối tượng, đúng nội dung, đúng chế độ và kịp thời gian theo quy định.

4. Thường xuyên kiểm tra ít nhất 01 năm 01 lần toàn bộ cấp xã, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đúng quy định của nhà nước trong công tác quản lý đối tượng, chi trả trợ cấp chế độ ưu đãi, bảo quản lưu trữ hồ sơ chứng từ gốc. Nếu phát hiện thấy sai phạm, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, xử lý theo quy định.

5. Hàng quý, hàng năm, lập báo cáo quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi và các nguồn kinh phí khác trên địa bàn cấp huyện gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có kèm theo các hồ sơ, sổ sách và các chứng từ gốc trước ngày 30 tháng 4 hàng năm để thẩm định, tổng hợp báo cáo quyết toán với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

6. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp ký hợp đồng trách nhiệm với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về việc chi trả trợ cấp ưu người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến, theo mẫu số: C73-HĐ/LĐTBXH ban hành kèm theo Quyết định số 09/2007/QĐ-LĐTBXH ngày 30/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 8. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Trực tiếp quản lý đối tượng và các khoản kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn, đảm bảo an toàn, không để xảy ra thất thoát, mất mát. Thực hiện chi trả đúng đối tượng, đúng nội dung, chế độ, kịp thời gian và được hưởng mức tiền thù lao chi trả hàng tháng theo quy định.

2. Chỉ đạo cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mở sổ theo dõi, quản lý từng loại đối tượng. Kiểm tra lập danh sách những đối tượng đã từ trần, hết tuổi hưởng trợ cấp, chuyển đi địa phương khác và phát hiện những trường hợp hưởng sai chế độ (nếu có) gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ sở cắt giảm kịp thời; trực tiếp cùng chi trả các trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn. Cán bộ chi trả mở sổ theo dõi quản lý thu chi các khoản kinh phí, tiền mặt, lập đầy đủ các chứng từ, danh sách chi trả thanh quyết toán kinh phí, mở sổ quỹ, ghi chép thu chi quỹ tiền mặt theo đúng quy định của nhà nước. Các loại sổ sách, hồ sơ, chứng từ, các báo cáo liên quan tới công tác tài chính, chính sách người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký duyệt theo quy định.

3. Hàng tháng khi nhận được kinh phí chi trả, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tiến hành ngay việc chi trả trợ cấp ưu đãi kịp thời cho đối tượng chính sách; đồng thời có trách nhiệm:

a) Bố trí nơi chi trả thuận lợi, tổ chức thông báo công khai để đối tượng và nhân dân được biết.

b) Kiểm tra danh sách cấp phát trước khi chi trả cho đối tượng được thụ hưởng.

c) Khi giao tiền cho đối tượng được thụ hưởng (hoặc người được đối tượng thụ hưởng ủy quyền) yêu cầu người nhận phải ký và ghi rõ họ tên vào danh sách chi trả.

d) Khi chi trả xong các khoản trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến, cán bộ chi trả phải lập ngay thủ tục thanh quyết toán theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-LĐTBXH ngày 30/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo các chứng từ gốc, gửi lên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện trước ngày 20 hàng tháng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Hàng năm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng, quản lý kinh phí và tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý được khen thưởng theo quy định.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu vi phạm gây thiệt hại, thất thoát kinh phí thì tùy theo mức độ để xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt Quy chế này.

2. Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm: Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này đối với các Kho bạc Nhà nước huyện, thành phố.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, kiểm tra Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp mình và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn thực hiện theo quy định./.