Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 177/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY VĂN HÓA SÀIGÒN THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ-CÔNG TY CON

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995 ;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999 ;
Căn cứ Quyết định số 132/2003/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con ;
Xét Tờ trình số 279/ĐMDN ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.-

1.1- Thành lập Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn thí điểm tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con, trong đó Tổng Công ty (được gọi là Công ty mẹ) trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh và đầu tư vốn dưới hình thức sở hữu trong vốn điều lệ các Doanh nghiệp khác, gồm có :

- Các Doanh nghiệp do Tổng Công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc giữ cổ phần chi phối và có quyền chi phối (được gọi là các Công ty con) ;

- Các Doanh nghiệp do Tổng Công ty sở hữu một phần vốn điều lệ và không giữ cổ phần chi phối (được gọi là các Doanh nghiệp liên kết).

1.2- Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn (Công ty mẹ) là Doanh nghiệp Nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại các Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin, bao gồm :

1.2.1- Chuyển các Doanh nghiệp Nhà nước sau đây thành đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn :

- Công ty Xuất-nhập khẩu ngành in thành phố Hồ Chí Minh ;

- Xí nghiệp Băng nhạc Sàigòn Audio ;

- Công ty Phát hành sách thành phố Hồ Chí Minh (FAHASA) ;

- Công ty Vật phẩm văn hóa thành phố Hồ Chí Minh (VAFACO).

1.2.2- Sáp nhập Xí nghiệp In số 3 vào Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn.

1.3- Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn có :

- Tên giao dịch tiếng Anh : Saigon Cultural Products Corporation ;

- Tên viết tắt : S.C.P.C ;

- Trụ sở : Số 391A, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

1.4- Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, hoạt động theo Điều lệ tổ chức, hoạt động và quy chế tài chính thí điểm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

1.5- Vốn của Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn (Công ty mẹ) tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 1999 là 354.195.505.539 đồng (theo xác nhận vốn của Chi Cục Tài chính Doanh nghiệp thành phố tại Văn bản số 487 TCDN-GT ngày 27 tháng 9 năm 2000).

Điều 2.- Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con có các Công ty con là các Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập thuộc Sở Văn hóa và Thông tin tồn tại trong quá trình chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty Cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp, như sau :

2.1- Doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên : Công ty Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh.

2.2- Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty Cổ phần, trong đó Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối trên 50% vốn điều lệ :

- Công ty Quảng cáo Sàigòn ;

- Xí nghiệp In Số 2 ;

- Xí nghiệp Cơ khí ngành In thành phố Hồ Chí Minh ;

- Xí nghiệp In Số 4 ;

- Xí nghiệp In số 7.

2.3- Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty Cổ phần, trong đó Công ty mẹ không giữ cổ phần chi phối :

- Công ty Cổ phần In và vật tư Sàigòn ;

- Công ty Cổ phần In và bao bì Hưng Phú ;

- Xí nghiệp In Vườn Lài ;

- Xí nghiệp In Gia Định ;

- Xí nghiệp In Khánh Hội thành phố Hồ Chí Minh ;

- Công ty Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh ;

- Công ty Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3.- Chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn tại các liên doanh với nước ngoài của các Doanh nghiệp Nhà nước nêu tại Điều 1Điều 2 của Quyết định này về cho Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn (Công ty mẹ) quản lý theo các quy định hiện hành.

Điều 4.- Ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn :

- Hoạt động in ấn : In trên giấy, bao bì, văn hóa phẩm các loại (báo chí, lịch, vé số, nhãn hàng hóa, sách giáo khoa,...) ;

- Kinh doanh giấy in, mực in, vật tư, phụ tùng, trang thiết bị ngành in ;

- Sản xuất, sửa chữa, bảo trì, tân trang và kinh doanh các máy móc cơ khí ngành in ;

- Đúc chữ, chế bản in ;

- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm băng từ, đĩa hình như băng cassette, băng video, dĩa CD, dĩa VCD ;

- Kinh doanh vật phẩm văn hóa các loại ;

- Sản xuất phim nhựa, phim video các thể loại ;

- Hoạt động chiếu bóng và phát hành phim ;

- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mỹ thuật như gỗ chạm, sơn mài, gốm sứ,... ;

- Sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nhiếp ảnh như giấy ảnh, phim chụp, máy ảnh, dịch vụ chụp ảnh,... ;

- Xuất-nhập khẩu các sản phẩm văn hóa ;

- Hoạt động quảng cáo và dịch vụ quảng cáo ;

- Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác.

Điều 5.- Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn có trách nhiệm :

5.1- Tiếp nhận toàn bộ hiện trạng vốn, tài sản Nhà nước của các Doanh nghiệp nêu tại Điều 1Điều 2 của Quyết định này trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin do Chi Cục Tài chính Doanh nghiệp thành phố giao.

5.2- Thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý của mình đối với các Doanh nghiệp khác thông qua người trực tiếp quản lý phần vốn ở các Doanh nghiệp theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ, Điều lệ của Doanh nghiệp khác và quy định của pháp luật.

5.3- Kế thừa mọi quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý của các Doanh nghiệp nêu tại Khoản 1.2, Điều 1 của Quyết định này và các Doanh nghiệp khác (là Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, tồn tại trong quá trình chuyển đổi thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty Cổ phần) tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý đối với các hợp đồng liên doanh (trừ quy định tại Điều 3 do Công ty mẹ quản lý), liên kết, hợp đồng kinh tế với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật.

5.4- Tiến hành đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định hiện hành. Nộp bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các Doanh nghiệp nêu tại Khoản 1.2, Điều 1 của Quyết định này tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, nộp con dấu tại Công an thành phố (Phòng PC.13).

5.5- Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ, phối hợp với Chi Cục Tài chính Doanh nghiệp thành phố xây dựng quy chế tài chính thí điểm để thông qua Ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ, trình Bộ Tài chính phê duyệt quy chế tài chính.

5.6- Phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của các Công ty con theo phân cấp hoặc được ủy quyền của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Trưởng Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố, Chi Cục trưởng Chi Cục Tài chính Doanh nghiệp thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Văn hóa Sàigòn, Giám đốc các Doanh nghiệp nêu tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :  
- Như điều 7  
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy
- Cục Thuế thành phố, Công an thành phố
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP, Tổ CNN, VX
- Lưu (CNN/K)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Thanh Hải