Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 132/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TÂY GIAI ĐOẠN 2002 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, ý kiến của các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và kết luận của Hội đồng thẩm định tại cuộc họp ngày 23 tháng 12 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây giai đoạn 2002 - 2005 như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây trong việc thực hiện Phương án.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ,
Công nghiệp,
- ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Minh Thông,
các Vụ : TH, KTQĐ, ĐP1, Công báo,
-Lưu: ĐMDN (4b), VT.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TÂY THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI IAI ĐOẠN 2002 – 2005
(Ban hành theo Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 30tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN LỆ VÀ GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN ĐẾN NĂM 2005 :

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích :

- Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Hồng Vân,

- Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quốc Oai,

- Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Mỹ Đức,

- Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi La Khê,

- Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sông Nhuệ,

- Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi ứng Hòa,

- Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Phù Xa - Đồng Mô,

- Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Ba Vì,

- Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Phúc Thọ,

- Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Chương Mỹ,

- Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Đan Hoài,

- Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Phú Xuyên,

- Công ty Môi trường đô thị Sơn Tây,

- Công ty Môi trường đô thị Hà Đông,

- Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ I,

- Công ty Quản lý sửa chữa đường bộ II.

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh :

a) Giữ nguyên doanh nghiệp nhà nước hiện có :

- Công ty Cấp nước Hà Đông,

- Công ty Cấp nước Sơn Tây,

- Xí nghiệp in,

- Công ty Xổ số kiến thiết.

b) Tạm thời giữ nguyên nông trường chờ sắp xếp tổng thể các nông trường quốc doanh :

- Nông trường Đồng Mô,

- Nông trường Lương Mỹ,

- Nông trường Sông Đà,

- Nông trường Suối Hai.

II. LỘ TRÌNH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC :

1. Năm 2002 - 2003 :

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn lệ hoặc không nắm giữ cổ phần :

- Công ty Giống cây trồng Hà Tây,

- Công ty Sửa chữa ô tô Tiến Thành,

- Công ty Cơ khí Sơn Tây,

- Công ty May Sơn Hà,

- Xí nghiệp Đường, giấy, rượu,

- Công ty Xi măng Sài Sơn,

- Công ty Chế biến thực phẩm tổng hợp Tân Thịnh,

- Công ty Thiết bị vật tư y tế,

- Công ty Liên hiệp thực phẩm,

- Công ty Nông sản thực phẩm,

- Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp,

- Công ty Đá ốp lát - vật liệu xây dựng,

- Công ty Bê tông vật tư xây dựng,

- Công ty Dịch vụ thương mại,

- Công ty Xây dựng cầu đường,

- Công ty Xây dựng Khu Bắc,

- Công ty Vật liệu điện máy, chất đốt,

- Công ty Kinh doanh lâm sản, chất đốt Sơn Tây,

- Xí nghiệp đất Puzơlan,

- Công ty Chế biến gỗ Hà Đông,

- Công ty Vật tư tổng hợp Ba Vì,

- Công ty Thương mại Sơn Tây,

- Công ty Thương mại Quốc Oai,

- Công ty Thương mại Đan Phượng,

- Công ty Vật tư nông nghiệp Phú Xuyên.

b) Những doanh nghiệp sau đây nếu không cổ phần hóa được sẽ thực hiện giao, bán :

- Công ty Xây dựng Thanh Oai,

- Công ty Thương mại Hoài Đức,

- Xí nghiệp Gạch Bình Minh,

- Công ty Chế biến thực phẩm tổng hợp Phú Xuyên,

- Công ty Chế biến nông sản, thức ăn công nghiệp Phú Xuyên,

- Công ty Cơ điện và chế biến nông sản,

- Công ty Vật tư kỹ thuật ứng Hòa,

- Công ty Giầy Hà Tây,

- Nhà máy Thực phẩm xuất khẩu Sơn Tây,

- Công ty Cơ giới nông nghiệp Phúc Thọ,

- Công ty Du lịch thắng cảnh Hương Sơn,

- Công ty Thương mại Thường Tín,

- Công ty Thương mại Chương Mỹ,

- Công ty Thương mại Ba Vì,

- Công ty Dịch vụ kinh doanh tổng hợp Thạch Thất,

- Công ty Kinh doanh nhà ở Sơn Tây,

- Xí nghiệp Cơ giới nông nghiệp Hoài Đức,

- Xí nghiệp Cơ giới nông nghiệp Thanh Oai,

- Công ty Xây dựng Đan Phượng,

- Công ty Xây dựng Chương Mỹ,

- Công ty Sản xuất vật liệu xây dựng số 2 Mỹ Đức,

- Công ty Vật liệu xây dựng (Gạch Vân Đình),

- Xí nghiệp Chế biến lâm sản Hoài Đức,

- Xí nghiệp Sửa chữa nhà ở, trang trí nội thất Hoài Đức,

- Xí nghiệp Sản xuất - dịch vụ người tàn tật Hoài Đức,

- Xí nghiệp Sản xuất - dịch vụ người tàn tật Phúc Thọ.

c) Doanh nghiệp chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu :

- Trung tâm Giống gia súc (Công ty Giống vật nuôi Hà Tây),

- Trạm Đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ,

- Công ty Quản lý bến xe Hà Tây.

d) Doanh nghiệp thực hiện sáp nhập; Sáp nhập 3 Công ty Tư vấn thành một Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Tây để cổ phần hóa vào năm 2005 :

- Công ty Tư vấn xây dựng công trình giao thông Hà Tây,

- Công ty Tư vấn xây dựng dân dụng và công nghiệp Hà Tây,

- Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi.

đ) Doanh nghiệp chuyển về các Tổng công ty Nhà nước :

- Công ty Xây dựng Khu Nam,

- Công ty Sản xuất vật liệu và xây dựng (gạch Đông Trúc),

- Công ty Cơ khí điện Hà Tây.

e) Doanh nghiệp nhà nước thuộc huyện, thị xã không đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 388/HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 còn tồn tại (hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động) đều phải chấm dứt hoạt động chuyển sang giao, bán theo Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999, Nghị định số 49/2002/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2002 hoặc sáp nhập, giải thể.

2. Năm 2004 :

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần :

- Công ty Công nghệ phẩm,

- Công ty Xi măng Tiên Sơn,

- Công ty Chế biến lương thực, thực phẩm tổng hợp (Bia Kim Bài),

- Công ty Thủy sản dịch vụ Mỹ Đức,

- Công ty Thuỷ sản dịch vụ Suối Hai,

- Công ty Sách, thiết bị trường học,

- Công ty Xây dựng thủy lợi,

- Công ty Xuất nhập khẩu Hà Tây,

- Công ty Điện ảnh băng hình Hà Tây,

- Công ty Khách sạn Sông Nhuệ,

- Công ty Vận tải đường sông,

- Công ty Du lịch Hà Tây,

- Công ty May thêu xuất nhập khẩu Hưng Thịnh.

b) Doanh nghiệp sau đây nếu không cổ phần hóa được sẽ thực hiện giao, bán :

- Công ty Xây dựng Ba Vì,

- Xí nghiệp Vôi, đá Miếu Môn,

- Công ty Xây dựng Sơn Tây,

- Công ty Du lịch Sơn Tây,

- Công ty Xây dựng Xuân Mai,

- Xí nghiệp Gạch ngói Ngọc Sơn,

- Xí nghiệp Cơ khí nông nghiệp ứng Hoà,

- Xí nghiệp Dịch vụ người tàn tật Hà Tây ./.