Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1763/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN CÁC THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC THỰC HIỆN MUA BÁN HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG TRONG NĂM 2016 (ĐỢT 14)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thuơng Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 Quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Căn cứ Công văn số 891/BCT-BGMN ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thuơng về việc triển khai thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 3500/BCT-BGMN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện cho thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1051/TTr-SCT ngày 14 tháng 09 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các thương nhân được xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo danh sách tại các Phụ lục kèm theo, gồm:

- Phụ lục 1: Danh sách thương nhân đăng ký xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

- Phụ lục 2: Danh sách thương nhân đăng ký xuất khẩu hàng hóa là các mặt hàng bình ổn giá qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Trách nhiệm của các thương nhân và Sở Công thương:

1. Triển khai thực hiện việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo đúng danh mục, số lượng hàng hóa và thời hạn thực hiện theo nội dung công nhận tại Điều 1, Quyết định này; đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, các quy định của Bộ Công Thương và của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

- Báo cáo về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới qua địa bàn tỉnh Cao Bằng của thương nhân trước ngày 05 của tháng kế tiếp và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu gửi Sở Công Thương.

Trường hợp thương nhân không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo không đảm bảo về mặt thời gian và nội dung, Sở Công Thương có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét đình chỉ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới qua địa bàn tỉnh Cao Bằng của thương nhân theo quy định tại Quyết định này.

2. Sở Công Thương Cao Bằng có trách nhiệm:

- Tổng hợp, theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các thương nhân qua các của khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 hàng tháng.

- Báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định đình chỉ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các của khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đối với các thương nhân vi phạm quy định về chính sách, chế độ xuất nhập khẩu hàng hóa, mua bán hàng hóa qua biên giới hiện hành; vi phạm chế độ, nội dung báo cáo theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh: Giám đốc các sở: Công thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện biên giới của tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thương nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC XUẤT KHẨU HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

ĐỊA CHỈ

HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

SỐ LƯỢNG

ĐIỂM GIAO HÀNG

THỜI HẠN THỰC HiỆN (đến ngày)

1

Công ty TNHH Việt Trường

0200421340

Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Chả cá đông lạnh

825 tấn

Các cửa khẩu phụ, lối mở

31/10/2016

2

Công ty CP Thủy sản Trường Giang

1400572765

Lô IV-8, khu A1, khu Công nghiệp Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Cá tra xẻ bướm đông lạnh

25 tấn

Lối mở Nà Lạn

31/12/2016

Cá tra fillet đông lạnh, cá tra fillet cuộn bông hồng

26 tấn

3

Công ty TNHH Nệm Vạn Thành

0301435068

09 đường Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM

Dây thun khoanh

1.500 tấn

Cửa khẩu phụ Hạ Lang, lối mở Nà Lạn

31/12/2016

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC XUẤT KHẨU HÀNG HÓA LÀ MẶT HÀNG BÌNH ỔN GIÁ QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

ĐỊA CHỈ

HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

SỐ LƯỢNG

ĐIỂM GIAO HÀNG

THỜI HẠN THỰC HIỆN (đến ngày)

1

Công ty TNHH Dương Vũ

1100846292

Ấp Bình Cang, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Gạo tẻ 15% tấn

1.000 tấn

Các cửa khẩu phụ, lối mở

11/11/2016