Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1678/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN CÁC THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC THỰC HIỆN MUA BÁN HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG TRONG NĂM 2016 (ĐỢT 13)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thuơng Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 52/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 Quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Căn cứ Công văn số 891/BCT-BGMN ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thuơng về việc triển khai thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 3500/BCT-BGMN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện cho thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 984/TTr-SCT ngày 29 tháng 08 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các thương nhân được xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo danh sách tại Biểu kèm theo.

Điều 2. Định kỳ hàng tháng (trước ngày 05 của tháng tiếp theo) hoặc khi có yêu cầu đột xuất, thương nhân được công bố danh sách tại Điều 1, Quyết định này có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động (những khó khăn, vướng mắc) và kết quả thực hiện hoạt động mua, bán, xuất nhập khẩu hàng hóa về Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thương nhân có trách nhiệm triển khai thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo đúng danh mục, số lượng hàng hóa và thời hạn thực hiện theo nội dung công nhận tại Điều 1, Quyết định này; đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, các quy định của Bộ Công Thương và của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện biên giới của tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thương nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bích Ngọc

 

DANH SÁCH

THUƠNG NHÂN ĐƯỢC XUẤT KHẨU HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 1678/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

STT

TÊN DOANH NGHIỆP

MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

ĐỊA CHỈ

HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

SỐ LƯỢNG

CỬA KHẨU (LỐI MỞ)

THỜI HẠN THỰC HIỆN (đến ngày)

1

Doanh nghiệp Tư nhân Trung Thạnh

1800650168

Khu vực Thạnh Phước 1, P. Thạnh Hòa, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ

Gạo tẻ 25% tấn

2.000 tấn

Các cửa khẩu phụ, lối mở

31/10/2016

2

Công ty TNHH Việt Hiếu Nghĩa

0310724813

Số 9/9, đường Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Cá tra

5.000 tấn

Nà Lạn

31/12/2016

Cá ngừ

1.000 tấn

3

Doanh nghiệp tư nhân Yến Linh

2200225364

122 Lý Thường Kiệt, khóm 3, phường 1, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Bánh pía Sầu riêng

200 thùng

Nà Lạn

31/12/2016

4

Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Quí

20003337293

Khu công nghiệp phường 8, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Tôm Vannamei sushi

23.976 khay

Nà Lạn

31/12/2016