Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/QĐ-UBND

Quận 5, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ; DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN QUẬN 5 CÒN HIỆU LỰC NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp Quận 5 tại Tờ trình số 95/TTr-TP ngày 16 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 5 hết hiệu lực toàn bộ; danh mục 39 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân Quận 5 còn hiệu lực năm 2019.

Điều 2. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm niêm yết danh mục văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Quận 5.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường Quận 5 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp/TP.HCM;
- Trung tâm Công báo/TP;
- TT.QU-TT.HĐND/Q5;
- TT.UBND-TT.UBMTTQVN/Q5;
- VP.HĐND&UBND/Q5;
- Lưu: VT, PTP, T

CHỦ TỊCH
Phạm Quốc Huy

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5 NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Quyết định

Số 03/2009/QĐ-UBND ngày 24/8/2009; Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 5

Điều 2 Quyết định số 01/2019/QĐ- UBND ngày 03/5/2019

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 5

10/5/2019

Tổng số: 01 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5 NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Lĩnh vực

1

Nghị quyết

Số 11/2006/NQ-HĐND ngày 21/11/2006

Về công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp Phường

21/11/2006

HĐND

2

Nghị quyết

Số 05/2007/NQ-HĐND ngày 17/07/2007

Về lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010), quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của Quận 5.

17/07/2007

HĐND

3

Nghị quyết

Số 01/2009/NQ-HĐND ngày 21/04/2009

Về Tổng kết hoạt động HĐND Quận 5 khóa IX nhiệm kỳ 2004-2009.

21/04/2009

HĐND

4

Quyết định

Số 996/2002/QĐ-UB ngày 26/02/2002

V/v ban hành bản quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng thu gom rác dân lập trên địa bàn quận.

26/02/2002

QLĐT

5

Quyết định

Số 2827/2002/QĐ-UB ngày 27/06/2002

V/v ban hành quy chế Giải truyền thống nhà giáo Quận 5

27/06/2002

GDĐT

6

Quyết định

Số 5193/2002/QĐ-UB ngày 05/12/2002

V/v ban hành quy định tạm thời về nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ phó Tổ dân phố phụ trách công tác thanh niên.

05/12/2002

NV

7

Quyết định

Số 6852/2002/QĐ-UB ngày 23/12/2002

V/v ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động Quận 5

23/12/2002

NV

8

Quyết định

Số 29/2006/QĐ-UB ngày 25/07/2006

V/v ban hành Quy chế về tổ chức hoạt động của Ban Biên tập thông tin điện tử Quận 5

01/08/2006

NV-VP

9

Quyết định

Số 30/2006/QĐ-UB ngày 12/09/2006

V/v ban hành Quy định quản lý, sử dụng mạng và các dịch vụ cơ bản trên mạng vi tính Quận 5

19/09/2006

VP

10

Quyết định

Số 31/2006/QĐ-UB ngày 12/09/2006

V/v ban hành Quy định về trình tự giải quyết các văn bản hành chính, chế độ báo cáo của các đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường

19/09/2006

NV-VP

11

Quyết định

Số 32/2006/QĐ-UB ngày 28/09/2006

Về thực hiện chế độ tự, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân phường

05/10/2006

TCKH

12

Quyết định

Số 04/2007/QĐ-UBND ngày 12/03/2007

Ban hành Quy chế tổ chức các cuộc họp của Ủy ban nhân dân Quận 5

19/03/2007

VP

13

Quyết định

Số 05/2009/QĐ- UBND ngày 01/09/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 5

08/09/2009

VHTT

14

Quyết định

Số 09/2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2009

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Quận 5

24/12/2009

NV

15

Quyết định

Số 02/2010/QĐ-UBND ngày 05/02/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 5

12/02/2010

TP

16

Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND ngày 05/02/2010

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 5

12/02/2010

NV

17

Quyết định

Số 06/2010/QĐ-UBND ngày 09/06/2010

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Quận 5

16/06/2010

NV

18

Quyết định

Số 07/2010/QĐ-UBND ngày 31/08/2010

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 5

07/09/2010

NV

19

Quyết định

Số 01/2011/QĐ-UBND ngày 23/03/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 5

30/03/2011

KT

20

Quyết định

Số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07/07/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tài chính - Kế hoạch Quận 5

14/07/2011

TCKH

21

Quyết định

Số 03/2011/QĐ-UBND ngày 18/08/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị Quận 5

25/08/2011

QLĐT

22

Quyết định

Số 04/2011/QĐ-UBND ngày 28/09/2011

Bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành

05/10/2011

TP

23

Quyết định

Số 05/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011

Ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 5

30/12/2011

QLĐT

24

Quyết định

Số 01/2012/QĐ-UBND ngày 24/08/2012

Bãi bỏ văn bản không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành

31/08/2012

TP

25

Quyết định

Số 02/2012/QĐ-UBND ngày 28/09/2012

Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn Quận 5

05/10/2012

TP

26

Quyết định

Số 03/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, tổ chức thuộc Quận 5

31/12/2012

NV

27

Quyết định

Số 01/2013/QĐ-UBND ngày 07/06/2013

Bãi bỏ văn bản.

14/06/2013

TP

28

Quyết định

Số 02/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013

Ban hành quy chế Giải truyền thống Trần Văn Kiểu

20/9/2013

NV

29

Quyết định

Số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014

Quy chế quản lý hồ sơ điện tử Cán bộ công chức - viên chức trên địa bàn Quận 5

17/02/2014

NV

30

Quyết định

Số 02/2014/QĐ-UBND ngày 03/03/2014

Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Quận 5

10/03/2014

NV

31

Quyết định

Số 01/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015

Quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân Quận 5 với Hội liên hiệp phụ nữ Quận 5

16/02/2015

NV

32

Quyết định

Số 02/2015/QĐ-UBND ngày 24/02/2015

Quy chế tổ chức, hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 5

01/03/2015

NV-QLĐT

33

Quyết định

Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 12/5/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 5

19/5/2017

NV

34

Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 5

12/7/2017

TTr

35

Quyết định

Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 01/03/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5

08/03/2018

GDĐT

36

Quyết định

Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 08/03/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5

15/03/2018

VP

37

Quyết định

Số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/04/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 5

09/04/2018

TNMT

38

Quyết định

Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 25/07/2018

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 5

06/08/2018

39

Quyết định

Số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03/5/2019

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 5

10/5/2019

YT

Tổng số: 39 văn bản