Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 176/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ  CHO PHÉP TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG QUẬN 5 TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 CHUYỂN THÀNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu ;
Căn cứ Quyết định số 3203/QĐ-UB ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép nâng cấp Chi nhánh dịch vụ việc làm quận 5 thành Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5 ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 5 tại Công văn số 354/UB-TCCQ ngày 24 tháng 02 năm 2003 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 86/TCCQ ngày 25 tháng 7 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay chấp thuận cho Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 5  chuyển từ đơn vị sự nghiệp tự trang trải kinh phí hoạt động thành đơn vị sự nghiệp có thu.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động quận 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Công an thành phố (PC13)
- Ban Tổ chức Chính quyền thành phố (3b)
- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
- Sở Tài chánh-Vật giá
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Ngân hàng Nhà nước thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/VX
- Tổ VX
- Lưu (VX/LC)  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Thanh Hải