Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 275-HĐBT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 275-HĐBT NGÀY 4 THÁNG 12 NĂM 1985 VỀ VIỆC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP HUYỆN, QUẬN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH, XÃ, PHƯỜNG VÀ THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 33 Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 12 năm 1983.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, xã, phường và thị trấn sẽ tiến hành vào một ngày trong thời gian từ đầu tháng 2 đến hết tháng 4-1986. Trong phạm vi thời gian nói trên Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương ấn định ngày bầu cử thống nhất trong địa phương mình.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương căn cứ vào các quy định của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Chỉ thị số 36-CT-TW ngày 6-2-1984 của Ban Bí thư và Thông tư số 20-HĐBT ngày 7-2-1984 của Hội đồng Bộ trưởng để tổ chức việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, xã, thị trấn và phường.

Điều 3.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)