Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1738/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI THỦ TỤC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 178/TTr-SLĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Giao Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ quy trình được ban hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Chiến Thắng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT; NCPC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI THỦ TỤC BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người đuợc cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia

Thứ tcác bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời gian thực hiện
(tính theo ngày, giờ làm việc)

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)

25 ngày

Bước 1

Đối tượng hưởng chế độ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, tng hp, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyn đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Công chức cấp xã trực tại Bộ phận Phục vụ hành chính công

05 ngày

Bước 2

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, thẩm định; trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, ký duyệt danh sách, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh)

Công chức Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

05 ngày

Bước 3

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (TTPVHCC):

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyn Lãnh đạo Sở phân công xử lý.

Công chức của Sở trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 4

Phân công phòng Người có công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở

4 giờ

Bước 5

Phòng Người có công xem xét, phân công công chức thực hiện

Lãnh đạo phòng

4 giờ

Bước 6

Xem xét, kiểm tra, tổng hợp danh sách tham mưu văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Công chức phòng

05 ngày

Bước 7

Xem xét, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

Lãnh đạo phòng

4 giờ

Bước 8

Ký duyệt văn bản

Lãnh đạo Sở

4 giờ

Bước 9

Chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh

Văn thư Sở Lao động -TB&XH

01 ngày

Bước 10

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định

Lãnh đạo UBND tỉnh

06 ngày

Bước 11

Cập nhật kết quả lên hệ thống phần mềm một cửa và bàn giao kết quả cho Bộ phận trả kết quả, sau khi nhận được kết quả giải quyết TTHC từ UBND tỉnh

Công chức của Sở trực tại TTPVHCC

4 giờ

Bước 12

Trung tâm Phục vụ hành chính công trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (nếu có)

Bộ phận chuyên trách trả kết quả của Trung tâm PVHCC

Trong ngày làm việc