Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1728/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 02 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 184/TTr-SKHĐT ngày 25/9/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phân cấp quyết định đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện được quyết định đầu tư báo cáo kinh tế - kỹ thuật có tổng mức đầu tư dưới 10 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách huyện, xã, thị trấn, hoặc có nhiều nguồn vốn, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh tham gia dưới 50%.

Phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định được quyết định đầu tư các báo cáo kinh tế - kỹ thuật có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố, xã, phường, hoặc có nhiều nguồn vốn, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh tham gia dưới 50%.

Các báo cáo kinh tế - kỹ thuật có sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật không được làm tăng phần vốn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định quy định cụ thể (có thể phân cấp cho chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) quyết định đầu tư các báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn có tổng mức đầu tư dưới 03 tỷ đồng.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007; Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định;

- Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong