Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/2003/QĐ-UB

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP CỦA TỈNH TRONG VIỆC BẢO ĐẢM CHO CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại Công văn số 620/TCCQ ngày 26 tháng 9 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PVP,KH,VX;
- Lưu: VT, TCh.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiệu

 

QUY ĐỊNH

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP CỦA TỈNH TRONG VIỆC BẢO ĐẢM CHO CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 171/2003/QĐ-UB ngày 29 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy định này quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, Ban, Ngành của tỉnh (sau đây gọi chung là cơ quan hành chính nhà nước các cấp) trong việc phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh tham gia vào các hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Điều 2. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp có trách nhiệm chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các cơ chế, chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp tham gia các hoạt động quản lý nhà nước có liên quan đến phụ nữ và trẻ em như sau:

1. Mời đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp tham gia thảo luận hoặc gửi văn bản dự thảo để Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp góp ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật; khi xây dựng, bổ sung chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em.

2. Mời Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp tham gia với tư cách là thành viên chính thức trong các tổ chức tư vấn cho cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp (Hội đồng, Ủy ban, Ban chỉ đạo, Ban quản lý) về các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em như giải quyết lao động, việc làm, đời sống, sức khoẻ, đất đai, nhà ở, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

3. Định kỳ phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp tổ chức các cuộc họp để thu thập ý kiến về tình hình thực hiện chủ trương, pháp luật, chính sách và phát hiện những hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em để kịp thời giải quyết.

4. Mời đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp tham gia các đoàn kiểm tra những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em. Cơ quan, đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm cung cấp số liệu, tài liệu cần thiết liên quan đến công tác kiểm tra.

Điều 4. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ như hỗ trợ kinh phí, điều kiện và phương tiện làm việc, các hoạt động gây quỹ Hội, tổ chức sản xuất, dịch vụ, hỗ trợ phụ nữ giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến sự tiến bộ và bình đẳng của phụ nữ phù hợp với pháp luật, chính sách của nhà nước.

Điều 5. Định kỳ thời gian làm việc hàng năm giữa Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã (gọi chung là huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) với Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp như sau:

Sáu tháng 1 lần lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; ba tháng 1 lần lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã làm việc với Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp về tình hình hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ, việc thực hiện luật pháp, chính sách và đề xuất của Hội phụ nữ về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, kiểm điểm việc thực hiện quy định này, đồng thời thảo luận và xây dựng kế hoạch phối hợp cho các hoạt động tiếp theo.

Điều 6. Việc kiểm tra, đánh giá thực hiện quy định này theo định kỳ như sau:

1. Hàng năm, vào tháng 10 Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã tổ chức sơ kết đánh giá công tác thực hiện việc phối hợp và tạo điều kiện của cơ quan hành chính nhà nước các cấp đối với các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật; đồng thời thảo luận và xây dựng kế hoạch phối hợp cho các hoạt động của năm tiếp theo. Báo cáo sơ kết của cấp huyện gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo sơ kết của cấp xã gửi về Ủy ban nhân dân huyện.

2. Vào tháng 11 của năm thứ 2 theo định kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện quy định này sau 2 năm, đề xuất các biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn các nội dung tại Quy định này và gửi báo cáo sơ kết về Bộ Nội vụ.

3. Năm năm một lần Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quy định này trên phạm vi toàn tỉnh.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh, các ngành, các cấp tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh (qua Ban Tổ chức chính quyền tỉnh) để sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.