Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1705/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 05 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (sau đây gọi tắt là Chủ tịch) có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 43 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 quy định và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; lãnh đạo công tác của Ủy ban nhân dân thành phố (sau đây viết tắt là UBND thành phố), các thành viên của UBND thành phố, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và các cơ quan thuộc UBND thành phố, UBND các cấp; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc quan trọng, các vấn đề có tính chất chi phối, chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBND thành phố.

Chủ tịch phân công các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch chỉ đạo và điều hành xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong từng lĩnh vực công tác của UBND thành phố. Các Phó Chủ tịch được thay mặt Chủ tịch, sử dụng quyền hạn của Chủ tịch giải quyết công việc được phân công.

2. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, các Phó Chủ tịch chủ động giải quyết công việc; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về những quyết định của mình; những vấn đề quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo Chủ tịch trước khi giải quyết, quyết định. Trong thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Chủ tịch khác phụ trách thì các Phó Chủ tịch chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp các Phó Chủ tịch có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch phụ trách trực tiếp xử lý vấn đề báo cáo Chủ tịch xem xét quyết định.

3. Chủ tịch phân công một Phó Chủ tịch làm nhiệm vụ thường trực để giúp Chủ tịch điều phối các hoạt động chung của UBND thành phố theo các chương trình công tác của UBND thành phố và theo yêu cầu chỉ đạo của Chủ tịch. Phó Chủ tịch Thường trực thay mặt Chủ tịch chủ trì và điều phối hoạt động chung của UBND thành phố khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền.

Khi có Phó Chủ tịch vắng (nghỉ phép, đi công tác ngoài thành phố từ 02 ngày trở lên) thì Phó Chủ tịch Thường trực sẽ giải quyết công việc của Phó Chủ tịch vắng. Khi Phó Chủ tịch thường trực vắng thì Chủ tịch trực tiếp giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Thường trực hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết. Chánh Văn phòng thông báo kịp thời các nội dung ủy quyền và kết quả giải quyết công việc (hoặc gửi văn bản đã giải quyết) cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch đi vắng biết.

4. Hàng tuần vào ngày thứ hai, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban để phối hợp xử lý công việc, trao đổi thống nhất chủ trương giải quyết các vấn đề được đưa ra giao ban. Tại các cuộc họp giao ban, các Phó Chủ tịch trực tiếp hoặc ủy nhiệm cho Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc sở trình bày các nội dung công việc cần xin ý kiến thống nhất xử lý.

5. Theo yêu cầu công việc, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch có các cuộc họp chung để cho ý kiến về nội dung các vấn đề trình Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố (sau đây viết tắt là HĐND), UBND thành phố.

6. Việc phân công nhiệm vụ cụ thể của các Phó Chủ tịch (quy định tại Điều 3 Quyết định này), tùy tình hình thực tế, Chủ tịch có thể xem xét điều chỉnh để bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ chung của UBND thành phố.

Điều 2. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của các Phó Chủ tịch

1. Mỗi Phó Chủ tịch được Chủ tịch phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác; chỉ đạo và theo dõi hoạt động của một số quận, huyện. Các Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch, thay mặt Chủ tịch khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch.

Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước HĐND thành phố, UBND thành phố và Chủ tịch; đồng thời, cùng các thành viên khác của UBND thành phố chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND thành phố trước HĐND thành phố và trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Chủ tịch:

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Tham dự đầy đủ các phiên họp UBND; thảo luận và biểu quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố.

c) Ký quyết định, chỉ thị của UBND, Chủ tịch UBND thành phố theo lĩnh vực phụ trách.

d) Trong phạm vi, lĩnh vực được phân công:

- Quản lý, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND thành phố (sau đây gọi chung là cơ quan chuyên môn) xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế, chính sách, đề án phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương theo đúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, phù hợp với các văn bản chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả cao;

- Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước và nhiệm vụ thuộc phạm vi được phân công phụ trách; đình chỉ tạm thời việc thi hành văn bản và hành vi trái pháp luật; đồng thời, đề xuất với Chủ tịch biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật;

- Xử lý những vấn đề phát sinh hàng ngày thuộc lĩnh vực phụ trách; nghiên cứu phát hiện và đề xuất những vấn đề về chính sách cần bổ sung, sửa đổi thuộc lĩnh vực được phân công, báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định;

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giải quyết kinh phí hành chính sự nghiệp, kinh phí thực hiện chương trình, dự án và vốn xây dựng cơ bản trong kế hoạch đã được phân bổ thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách;

- Theo dõi công tác tổ chức cán bộ và chỉ đạo việc xử lý những vấn đề nội bộ của các cơ quan phụ trách; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với lĩnh vực phụ trách theo phân công của Chủ tịch;

- Làm nhiệm vụ Trưởng các đoàn công tác liên ngành của thành phố (Hội đồng, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Đoàn Công tác,...) thuộc lĩnh vực phụ trách do Chủ tịch thành lập;

- Chấp hành và thực hiện những công việc khác do Chủ tịch giao.

e) Trong phạm vi quyền hạn được giao: Các Phó Chủ tịch chủ động xử lý công việc; theo dõi, đề xuất chủ trương đầu tư và trực tiếp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách theo chủ trương đã được phê duyệt từ khi có chủ trương đầu tư cho đến khi đưa công trình vào sử dụng; đề xuất giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh và các công việc vượt thẩm quyền báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.

g) Hàng tuần các Phó Chủ tịch tổng hợp tình hình công việc mình phụ trách báo cáo Chủ tịch tại cuộc họp giao ban của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Trong chỉ đạo điều hành, nếu có vấn đề liên quan hoặc thuộc lĩnh vực Chủ tịch trực tiếp phụ trách, những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch, những vấn đề chưa được quy định, các Phó Chủ tịch chủ động đề xuất, báo cáo Chủ tịch quyết định. Nếu vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND thành phố thì báo cáo Chủ tịch để đưa ra phiên họp UBND thành phố thảo luận, quyết định.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

1. Chủ tịch Võ Thành Thống (1A)

a) Lãnh đạo, điều hành công việc của UBND, thành viên UBND thành phố; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và các quận, huyện:

- Kinh tế tổng hợp, bao gồm: Chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu phát triển bền vững; quy hoạch phát triển thành phố, các quận, huyện thuộc thành phố;

- Chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức trong hệ thống hành chính nhà nước ở địa phương; công tác xây dựng chính quyền, dân vận chính quyền, tổ chức bộ máy và cán bộ;

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ và cứu hộ cứu nạn; đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng;

- Tổ chức việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

- Công tác ngoại giao và công tác Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long;

- Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật;

- Quản lý Quy chế làm việc của UBND thành phố;

- Chỉ đạo xây dựng và quyết định chủ trương: Thực hiện quy hoạch xây dựng, kiến trúc; đầu tư các công trình, dự án; và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước theo thẩm quyền;

- Chủ tài khoản ngân sách thành phố và quỹ dự trữ tài chính của thành phố;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước ở Trung ương phân cấp, ủy quyền.

b) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ; Thanh tra thành phố.

c) Trực tiếp làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng Giám sát Xổ số kiến thiết, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố, Chủ tịch Hội đồng xét đặc xá; Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Trưởng ban Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế, Trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân, Trưởng ban Ban An toàn giao thông, Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, tham gia Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền.

d) Giữ mối liên hệ với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thành ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, HĐND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và những người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cấp thành phố, các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố có liên quan.

2. Phó Chủ tịch Văn hóa - Xã hội Lê Văn Tâm (1B)

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực, thay mặt Chủ tịch chủ trì và điều phối hoạt động chung của UBND thành phố khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực văn hóa - xã hội và tư pháp. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và các quận, huyện:

- Quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển và các dự án đầu tư thuộc khối Văn hóa - Xã hội và tư pháp gồm: Lao động, thương binh và xã hội; y tế; giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; tư pháp; dân tộc, tôn giáo; bảo hiểm xã hội; thông tin và truyền thông (bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình);

- Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng kế hoạch và biện pháp giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; phòng, chống các tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS;

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

- Chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của HĐND và UBND thành phố;

- Chỉ đạo sắp xếp phát triển du lịch;

- Chỉ đạo thi hành án dân sự và giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh;

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đời sống dân cư trên địa bàn;

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo giao quyền;

- Tiếp công dân, tổ chức đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo, kết luận thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.

b) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng UBND thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội; Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, các trường đại học, cao đẳng thuộc UBND thành phố, các tổ chức xã hội nghề nghiệp thành phố thuộc lĩnh vực phụ trách.

c) Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng ban Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm; Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, Trưởng ban Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, Trưởng ban Ban Tổ chức các ngày lễ lớn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin, Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh, Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo theo sự phân công của Chủ tịch và cơ quan có thẩm quyền.

d) Giữ mối liên hệ phối hợp công tác giữa UBND thành phố với: Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và các đoàn thể, tổ chức xã hội thành phố, Bệnh viện Đa khoa Trung ương, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, các trường đại học, cao đẳng Trung ương, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, cơ quan báo, đài và các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố Cần Thơ có liên quan theo lĩnh vực phụ trách.

3. Phó Chủ tịch Quản lý đô thị Võ Thị Hồng Ánh (1C)

(Nghỉ phép dài hạn)

4. Phó Chủ tịch Kinh tế ngành Đào Anh Dũng (1D)

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch, trực tiếp phụ trách quản lý nhà nước các lĩnh vực: Tài nguyên, môi trường và quản lý đô thị. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và các quận, huyện:

- Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; quản lý đất đai; việc sử dụng quỹ đất phục vụ cho việc xây dựng công trình hạ tầng đô thị theo quy định;

- Tổ chức lập, triển khai và quản lý quy hoạch đô thị, hạ tầng đô thị, các dịch vụ công ích đô thị; bảo đảm vận hành an toàn và phát triển đô thị bền vững;

- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ không gian, kiến trúc, cảnh quan và môi trường đô thị;

- Chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện các công trình, dự án thuộc lĩnh vực: Hạ tầng đô thị, công trình khu dân cư trên địa bàn; các công trình, dự án do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Thanh tra thành phố làm chủ đầu tư;

- Chỉ đạo lập và triển khai các chương trình, đề án, chiến lược phát triển đô thị, phát triển nhà ở, nâng cấp đô thị, thoát nước đô thị, cấp nước an toàn; chống ngập đô thị. Theo dõi, quản lý các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thuộc nguồn vốn thành phố đàm phán;

- Quản lý nhà nước việc chấp hành pháp luật trong việc xây dựng nhà ở, công trình xây dựng tại đô thị và kinh doanh bất động sản;

- Theo dõi, quản lý nhà nước các dự án đầu tư về phát triển đô thị, nhà ở, khu dân cư và tái định cư;

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo giao quyền;

- Tiếp công dân, tổ chức đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo, kết luận thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.

b) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng 2, thành phố Cần Thơ; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ, Văn phòng công tác Biến đổi khí hậu, Trưởng Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Cần Thơ; theo dõi hoạt động của Công ty Cổ phần đô thị Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2, các tổ chức xã hội nghề nghiệp thành phố thuộc lĩnh vực phụ trách.

c) Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng ban Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng; Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo theo phân công của Chủ tịch và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

d) Giữ mối liên hệ với các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố và các Bộ, ngành Trung ương có liên quan theo lĩnh vực phụ trách.

5. Phó Chủ tịch Kinh tế - Đối ngoại Trương Quang Hoài Nam (1E)

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch, trực tiếp phụ trách quản lý nhà nước các lĩnh vực: Công nghiệp, thương mại, đối ngoại, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế hợp tác. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và các quận, huyện:

- Quản lý, theo dõi, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư và xây dựng các công trình, dự án thuộc lĩnh vực: Công nghiệp, thương mại, đối ngoại, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Chỉ đạo quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; chống buôn lậu và gian lận thương mại; bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

- Quản lý và tổ chức hoạt động của các khu công nghiệp, khu chế xuất và hoạt động Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại thành phố Cần Thơ;

- Quản lý kinh tế đối ngoại; xúc tiến đầu tư - thương mại;

- Chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế; cấp thẻ đi lại của Doanh nhân APEC;

- Giúp Chủ tịch thực hiện công tác đối ngoại chính quyền; quản lý đối ngoại Nhân dân; viện trợ phi chính phủ; công tác hữu nghị và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài;

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chương trình liên kết hợp tác với các tỉnh, thành, viện, trường;

- Chỉ đạo tổ chức, triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác biến đổi khí hậu; lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo quản lý nhà nước lĩnh vực giao thông vận tải; lập và triển khai quy hoạch, chương trình, đề án phát triển lĩnh vực giao thông vận tải; phối hợp chỉ đạo triển khai các công trình, dự án lĩnh vực giao thông vận tải của Trung ương trên địa bàn; công tác chống ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn giao thông;

- Chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã;

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo giao quyền;

- Tiếp công dân, tổ chức đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo, kết luận thanh tra theo lĩnh vực phụ trách và của Chủ tịch phụ trách.

b) Theo dõi và chỉ đạo: Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Viện Kinh tế - Xã hội, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ, Liên minh Hợp tác xã thành phố, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Cờ Đỏ, Nông trường sông Hậu; các tổ chức xã hội nghề nghiệp thành phố thuộc lĩnh vực phụ trách.

c) Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban liên kết hợp tác, Trưởng ban Ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại thành phố Cần Thơ, Trưởng ban Ban Hợp tác kinh tế quốc tế, Trưởng ban Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, Trưởng ban Ban Tổ chức Hội chợ - Triển lãm, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nước sạch và Vệ sinh môi trường, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo theo sự phân công của Chủ tịch và cơ quan có thẩm quyền.

d) Giữ mối liên hệ với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ, Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, Trung tâm Thủy văn Sông Cửu Long, các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố có liên quan và các Bộ ngành Trung ương.

6. Phó Chủ tịch Tài chính và Ngân sách Nguyễn Thanh Dũng (1G):

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực tài chính, ngân sách và khoa học công nghệ. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và các quận, huyện:

- Quản lý ngân sách địa phương và ngân sách cấp thành phố; quản lý nhà nước về tài chính và kế toán; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Thay mặt chủ tài khoản thành phố quản lý, xử lý các nghiệp vụ thu - chi trong kế hoạch được duyệt; phê duyệt các báo cáo quyết toán chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển;

- Chỉ đạo quản lý công sản, thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan nhà nước và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, các phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn; sử dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của thành phố;

- Quản lý, chỉ đạo (kể cả nhiệm vụ phối hợp) lập và triển khai các chương trình, đề án, dự án phát triển các lĩnh vực: Tài chính, thuế, hải quan, chứng khoán, ngân hàng, thống kê, khoa học và công nghệ;

- Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển các loại hình doanh nghiệp. Theo dõi hoạt động tài chính - kế toán và hiệu quả kinh doanh các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố;

- Chỉ đạo quản lý nhà nước về các hoạt động tài chính, tiền tệ, các dịch vụ tài chính kế toán, các quỹ tài chính nhà nước, xã hội và dân cư hoạt động đúng pháp luật, đảm bảo an ninh và an toàn;

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo giao quyền;

- Tiếp công dân, tổ chức đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo, kết luận thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.

b) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ, các tổ chức xã hội nghề nghiệp thành phố thuộc lĩnh vực phụ trách, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố.

c) Trực tiếp làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, Chủ tịch Hội đồng khoa học công nghệ thành phố, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, sáng kiến thành phố; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố, làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Ban chỉ đạo theo phân công của Chủ tịch và cơ quan có thẩm quyền.

d) Giữ mối liên hệ với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ, Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Cục Thuế, Cục Hải Quan, Cục Thống kê , Kiểm toán Nhà nước khu vực V và các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố có liên quan theo lĩnh vực phụ trách.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018, Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Điều 5. Các Thành viên UBND thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và các Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU; TT.HĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Như Điều 5;
- VP.Thành ủy;
- VP. Đoàn ĐBQH thành phố;
- VP. HĐND thành phố;
- VP.UBND thành phố (2,3,4,5,6,7,NK);
- Lưu: VT. P.Cao

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống