Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2021/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/5/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính ph: Số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và s 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư liên tịch s37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 57/TTr-SLĐTBXH ngày 19/02/2021, Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản s 511/SNV-TCBC ngày 31/3/2021 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản s 109/BC-STP ngày 29/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

“a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

Văn phòng;

Thanh tra;

Phòng Kế hoạch - Tài chính;

Phòng Người có công;

Phòng Lao động - Việc làm;

Phòng Giáo dục nghề nghiệp - Bình đẳng giới;

Phòng Trẻ em - Phòng chống tệ nạn xã hội;

Phòng Bảo trợ xã hội”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời sửa đi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc; phân công, bố trí sắp xếp số lượng công chức, số lượng, cấp phó tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2021.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Bộ: LĐ - TB v
à XH, Nội vụ;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức T
nh ủy;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các PCVP
UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, VX, NC
1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh