Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 17/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 13 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân năm 1989;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh thú y năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Căn cứ thông tư số: 08/2006/TT-BTNMT 8 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ quyết định số 1984/2006/QĐ-UBND ngày 5 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh về ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh;

Căn cứ quyết định số 3065/QĐ-BNN-NN ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về điều kiện chăn nuôi, ấp trứng, vận chuyển giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm thuỷ cầm;

Căn cứ quyết định số 17/QĐ-BNN ngày 27 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thuỷ cầm;

Căn cứ Công văn số 3083/BNN-TY ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số biện pháp cấp bách xử lý các ổ dịch cúm (H5N1) ở gia cầm;

Xét báo cáo số 17/BC-STP ngày 22 tháng 02 năm 2007 của Giám đốc Sở Tư pháp thẩm định quyết định ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm;

Xét tờ trình số: 125/TTr.STNMT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Giám đốc sở Tài nguyên và môi trường về việc ban hành Quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm (kèm theo quy định).

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường:

- Phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan, các Tổ chức đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm về hướng dẫn thực hiện, tuyên truyền vận động đến những người chăn nuôi và nhân dân trong tỉnh biết và thực hiện tốt.

- Báo cáo kết quả thực hiện gởi về UBND tỉnh theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, thì bàn bạc thống nhất với các ngành chức năng liên quan trước khi đề xuất ý kiến trình cấp thẩm quyền quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được đăng trên công báo cấp tỉnh.

Các văn bản cụ thể trước đây có quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Điều 4. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, Thủ trưởng các sở, Ban ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Bảo vệ môi trường - BTNMT;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT.TU&HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh (báo cáo);
- CT&PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp ( kiểm tra );
- Báo Vĩnh Long ( đăng báo);
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- BLĐ. VPUBT; 
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các Phòng nghiên cứu;
- Website Chính phủ;
- Lưu:1.09.02

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu