Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 17/2007/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 10 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở ẤP, KHU VỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14 tháng 5 năm 2004 của Liên bộ Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2007/NQ.HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2004 - 2009 về việc quy định mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ không chuyên trách ở ấp, khu vực;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau:

1. Phụ cấp 595.000 đồng/người/tháng cho các chức danh:

- Trưởng ban Tổ chức Đảng

- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng

- Trưởng ban Tuyên giáo

- Trưởng ban Dân vận

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

- Chủ tịch Hội Người cao tuổi

2. Phụ cấp 560.000 đồng/người/tháng cho các chức danh:

- Phó Trưởng Công an (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy)

- Phó Chỉ huy trưởng Quân sự

- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

- Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

- Cán bộ Văn phòng Đảng ủy

- Cán bộ Kế hoạch - Giao thông - Thủy lợi

- Cán bộ Khuyến nông (Nông lâm, Thủy sản không bố trí ở phường)

- Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

3. Phụ cấp 525.000 đồng/người/tháng đối với các chức danh:

- Cán bộ Xóa đói giảm nghèo

- Cán bộ Dân số - Gia đình và Trẻ em

- Cán bộ Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ

- Cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh

- Cán bộ Quản lý Nhà văn hóa

4. Phụ cấp 350.000 đồng/người/tháng cho: lực lượng Công an, Quân sự trực tại xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Quy định mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở ấp, khu vực, cụ thể như sau:

1. Phụ cấp 420.000 đồng/người/tháng cho chức danh:

Bí thư Chi bộ và Trưởng ấp, khu vực.

2. Phụ cấp 350.000 đồng/người/tháng cho chức danh:

Phó Trưởng ấp, khu vực.

3. Phụ cấp 105.000 đồng/người/tháng cho các chức danh đoàn thể:

- Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận

- Chi hội trưởng Cựu chiến binh

- Chi hội trưởng Nông dân

- Chi hội trưởng Phụ nữ

- Bí thư Chi đoàn thanh niên

- Cán bộ Văn hóa - Xã hội

Điều 3. Mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ không chuyên trách ở ấp, khu vực được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã được quy định tại Điều 3 và thay thế mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách, các chức danh đoàn thể ở ấp, khu vực được quy định tại Điều 4 của Quyết định số 134/2004/QĐ.UB ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TT. TU; TT.HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban Đảng và Đoàn thể tỉnh;
- Phòng VB - TT (STP);
- HĐND, UBND huyện, thị xã;
- UBMTTQVN huyện, thị xã;
- Phòng TC-LĐTB&XH huyện, thị xã;
- Lưu: VT.HN
D:\2007\QĐPQ\QĐPCCBKCTrach

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng