Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1690/QĐ-UBND

ngày 13 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THÙ LAO CHO HỢP ĐỒNG NHÂN VIÊN VỤ VIỆC VÀ HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN TRỰC TIẾP GIẢNG DẠY TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

Căn cứ Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo tại công văn liên ngành số 826/TC-GDĐT ngày 28/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức chi trả thù lao cho hợp đồng nhân viên vụ việc và hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập như sau:

1. Tiền lương hợp đồng nhân viên vụ việc (nhân viên văn phòng, nhân viên bảo vệ...).

Hệ số 1,50/tháng và được hưởng phụ cấp khu vực (nếu có). Hưởng lương theo bậc 1, mã số: 01.011, thuộc Viên chức loại C.

2. Tiền công cho hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các trường bán công, các cơ sở giáo dục có lớp bán công, bổ túc văn hoá từ 14.000 đồng đến 18.000 đồng/ tiết, tuỳ theo nguồn thu của từng đơn vị.

3. Tiền công cho hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các trường công lập, dạy nghề:

- Giáo viên dạy tiểu học: từ 29.000 đồng/buổi đến 45.000 đồng/buổi.

- Giáo viên dạy THCS: từ 8.000 đồng/tiết đến 13.000 đồng/tiết.

- Giáo viên dạy THPT: từ 10.000 đồng/tiết đến 16.000 đồng/tiết.

Điều 2. Mức thù lao được trả theo số tiết thực dạy hàng tháng. Ngoài mức thù lao được trả theo quy định tại điều 1, giáo viên hợp đồng không được hưởng chế độ nào khác. Riêng nhân viên hợp đồng vụ việc khi chế độ tiền lương thay đổi thì được thay đổi theo mã số, bậc tương ứng.

Nguồn kinh phí để chi trả thù lao cho nhân viên hợp đồng vụ việc lấy từ dự toán ngân sách đã được UBND tỉnh thông báo cho ngành Giáo dục và Đào tạo hàng năm và quỹ học phí của ngành.

Nguồn kinh phí để chi trả thù lao cho giáo viên dạy hợp đồng lấy từ nguồn thu học phí tại các cơ sở giáo dục.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tao; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT
.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện