Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1672/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI "ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO HỘ NGHÈO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 755/QĐ-TTG NGÀY 20/5/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2014 - 2015" ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1260/QĐ-UBND NGÀY 05/9/2014 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013 của Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1980/TTr-SNNPTNT ngày 17/8/2016 và của Trưởng Ban Dân tộc tại Công văn số 410/BDT-CSDT ngày 07/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung ý thứ nhất (gạch đầu dòng thứ nhất) Điểm a, Khoản 2, Mục III, Phần thứ hai của "Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014 - 2015" được phê duyệt tại Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

a) Hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất

- Đất sản xuất được quy định tại Đề án này gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp khác.

- Hộ được hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất là hộ quy định tại Điểm 1, Mục I, Phần thứ hai của Đề án này và phải có một trong các điều kiện sau:

+ Hộ chưa có đất sản xuất;

+ Hộ đã có đất sản xuất nhưng chưa đủ mức bình quân diện tích 5.000 m2 cho mỗi hộ gia đình; Căn cứ vào quỹ đất cụ thể, khả năng lao động và số nhân khẩu của từng hộ, điều kiện thực tế, tập quán sản xuất của từng địa phương, UBND huyện có thể xem xét, quyết định giao đất sản xuất cho hộ thụ hưởng Chính sách này với mức cao hơn nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho mỗi hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật đất đai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến hết năm 2016.

Những nội dung khác tại Quyết định số 1260/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đc Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Tài chính;
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NC), KTTH, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT.pĐNMN(
leSang205).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phm Trường Th