Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1671/2006/QĐ-UBND

Huế, ngày 11 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ, DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN CÁC HOẠT ĐỘNG, MÔ HÌNH NGOÀI LĨNH VỰC XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG THUỘC DỰ ÁN GIẢM NGHÈO MIỀN TRUNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 25/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng;

Căn cứ Hiệp định vay, khoản vay số 1883 VIE được ký giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ngày 02/4/2002;

Căn cứ Quyết định số 2189/QĐ-UB ngày 28/8/2002 của UBND Tỉnh phê duyệt Dự án Giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc dự án Giảm nghèo Khu vực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 2258/2005/QĐ-UBND ngày 11/7/2005 của UBND Tỉnh ban hành quy định tạm thời một số vấn đề thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng thuộc dự án Giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 478/KHĐT- NN ngày 08/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phân cấp thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán các hoạt động, mô hình ngoài lĩnh vực xây dựng công trình hạ tầng thuộc dự án Giảm nghèo miền Trung tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Đối với các hoạt động, mô hình do cấp xã làm chủ đầu tư: UBND huyện sử dụng bộ máy chuyên môn của mình thẩm định thiết kế và dự toán, thẩm tra quyết toán để UBND huyện phê duyệt.

Trường hợp bộ máy chuyên môn của huyện không đáp ứng được yêu cầu, UBND huyện được phép thuê các đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân hoặc các Sở quản lý chuyên ngành, Sở Tài chính thẩm định.

2. Đối với các hoạt động, mô hình do Ban QLDA Giảm nghèo miền Trung tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư: Ban QLDA Giảm nghèo miền Trung tỉnh Thừa Thiên Huế trình thiết kế và dự toán cho các Sở quản lý chuyên ngành thẩm định và phê duyệt đối với các mô hình và các hoạt động hỗ trợ sản xuất nông lâm ngư nghiệp; Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt đối với các hoạt động tập huấn, đào tạo, tham quan học tập, mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc, ...

Sở Tài chính thẩm tra và phê duyệt quyết toán chi phí của các hoạt động, mô hình do Ban QLDA Giảm nghèo miền Trung tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư.

3. Các đơn vị được phân cấp chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về quyết định phê duyệt của mình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản, Tài nguyên Môi trường; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; Chủ tịch UBND các huyện: A Lưới, Nam Đông; Chủ tịch UBND các xã thuộc hai huyện: A Lưới và Nam Đông; Giám đốc Ban QLDA Giảm nghèo miền Trung tỉnh Thừa Thiên Huế; Trưởng các Ban QLDA Giảm nghèo xã; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện