Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1669/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TẬP HUẤN “HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BVHTTDL ngày 09/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thư viện;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Thư viện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 02 lớp tập huấn “Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” tại Thành phố Cần Thơ và tỉnh Nghệ An (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức và mời giảng viên tham gia giảng dạy lớp tập huấn gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch phê duyệt và tự giải quyết sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các giảng viên có trách nhiệm soạn bài giảng và giảng bài theo chương trình, kế hoạch của Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí tổ chức, chế độ ăn nghỉ đi lại của Ban Tổ chức và giảng viên lớp tập huấn được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ và thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Lưu: VT, TV, TĐ (30).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 1669/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức 02 lớp tập huấn “Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” tại Thành phố Cần Thơ và tỉnh Nghệ An gồm những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Giúp cán bộ thư viện có kỹ năng tổ chức và phương thức triển khai các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” ban hành theo (Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ).

- Việc tổ chức tập huấn phải được chuẩn bị chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng Kế hoạch đề ra. Giảng viên và học viên thực hiện nghiêm túc theo nội quy của lớp tập huấn.

II. NỘI DUNG

1. Chủ đề tập huấn

“Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng”

2. Nội dung tập huấn

- Kỹ năng tổ chức các hoạt động phục vụ phát triển văn hóa đọc.

- Phương thức tổ chức các dịch vụ thư viện lưu động phục vụ phát triển văn hóa đọc.

- Giáo dục Stem và thư viện trong việc thúc đẩy phát triển văn hóa đọc;

3. Thời gian, địa điểm tập huấn

Tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ thư viện trong hệ thống thư viện công cộng và thư viện các trường Đại học, cao đẳng tại 02 miền, Cụ thể:

- 01 lớp Khu vực miền Nam (các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào):

+ Thời gian tổ chức (02 ngày, dự kiến vào trung tuần tháng 7/2020)

+ Địa điểm tổ chức tại Thành phố Cần Thơ.

- 01 lớp Khu vực miền Bắc (các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế trở ra):

+ Thời gian tổ chức (02 ngày, dự kiến vào cuối tháng 7/2020).

+ Địa điểm tổ chức tại tỉnh Nghệ An

4. Thành phần tham dự

a) Đơn vị tổ chức: Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Đơn vị phối hợp:

- Lớp tại Cần Thơ: Sở Văn hóa.Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ; Thư viện Thành phố Cần Thơ.

- Lớp tại Nghệ An: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An; Thư viện tỉnh Nghệ An

c) Giảng viên:

- Mời các chuyên gia, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển văn hóa đọc và thư viện - thông tin.

d) Học viên:

- Học viên tham dự lớp tập huấn là lãnh đạo và cán bộ phụ trách chuyên môn nghiệp vụ tại các thư viện tỉnh/thành và một số thư viện trường đại học.

- Số lượng học viên dự kiến: 150 học viên/ lớp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Thư viện có trách nhiệm chủ trì tổ chức lớp tập huấn, chủ động triển khai công tác chuẩn bị về chương trình, tài liệu tập huấn, địa điểm, cơ sở vật chất, mời giảng viên và triệu tập học viên; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả tổ chức lớp tập huấn.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính cấp kinh phí kịp thời. Văn phòng Bộ phê duyệt dự toán kinh phí theo quy định.

3. Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Cần Thơ; Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An có trách nhiệm phối hợp với Vụ Thư viện để tổ chức thành công 02 lớp tập huấn này.

Đây là lớp tập huấn mang tính thực tiễn, trang bị kỹ năng giúp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phù hợp với xu hướng phát triển của ngành và từng địa phương, đề nghị các đơn vị, tổ chức và các cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện và tổ chức tập huấn đạt kết quả tốt./.

 

DANH SÁCH

BAN TỔ CHỨC VÀ GIẢNG VIÊN LỚP TẬP HUẤN “HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG”
(Kèm theo Quyết định số 1669/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

A. BAN TỔ CHỨC

I. Lớp tập huấn tại Thành phố Cần Thơ:

1. Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ VHTTDL, Trưởng ban;

2. Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, Phó trưởng ban;

3. Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ VHTTDL, Phó trưởng ban;

4. Đại diện Lãnh đạo Thư viện Thành phố Cần Thơ, Thành viên;

5. Ông Nguyễn Thanh Đức, Chuyên viên chính Vụ Thư viện Bộ VHTTDL, Thành viên;

6. Bà Phạm Quỳnh Lan, Chuyên viên chính Vụ Thư viện Bộ VHTTDL, Thành viên;

7. Bà Trần Thị Lý, Chuyên viên Vụ Thư viện Bộ VHTTDL, Thành viên;

II. Lớp tập huấn tại tỉnh Nghệ An:

1. Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ VHTTDL, Trưởng ban;

2. Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An, Phó trưởng ban;

3. Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ VHTTDL, Phó trưởng ban;

4. Đại diện Lãnh đạo Thư viện tỉnh Nghệ An, Thành viên;

5. Ông Nguyễn Thanh Đức, Chuyên viên chính Vụ Thư viện Bộ VHTTDL, Thành viên;

6. Bà Phạm Quỳnh Lan, Chuyên viên chính Vụ Thư viện Bộ VHTTDL, Thành viên;

7. Bà Trần Thị Lý, Chuyên viên Vụ Thư viện Bộ VHTTDL, Thành viên.

B. GIẢNG VIÊN

I. Lớp tập huấn tại Thành phố Cần Thơ:

1. TS. Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện;

2. Ths. Đỗ Hoàng Sơn, Thành viên Liên minh Giáo dục STEM;

3. Ths. Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyên giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

II. Lớp tập huấn tại tỉnh Nghệ An:

1. TS. Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện;

2. Ths. Đỗ Hoàng Sơn, Thành viên Liên minh Giáo dục STEM;

3. Ths. Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyên giảng viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội./.