Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1044/VPCP-KGVX
V/v tổng kết việc thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 438/BVHTTDL-TV ngày 05 tháng 02 năm 2020 về việc tổng kết thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Đề án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định tại Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ để xem xét quyết định và tổ chức thực hiện tổng kết Đề án theo đúng thẩm quyền và quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan: GDĐT, LĐTBXH, TTTT, KHĐT, TC, TP, NNPTNT, UBDT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, PL, KTTH, QHĐP, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX(3), PMCg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp