Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1655/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ XÂY DỰNG; VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

n cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

n cứ Nghị đinh số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

n cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sởy dựng tại Tờ trình số 140/TTr-SXD ngày 30 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 (hai) quy trình nội bộ của Sở Xây dựng; Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết TTHC (kèm theo Phụ lục).

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở xây dựng:

1. Chủ trì phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công; Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở xây dựng; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (phối hợp);
- PTP Tổng hợp;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, KSTTHC (MN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ XÂY DỰNG; VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 05 tháng 09 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

01

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.

02

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.

B. NỘI DUNG CỤ THỂ QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quy trình 01: BXP-BLI-263364

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THỦ TỤC THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ, NHIỆM VỤ CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO HÌNH THỨC KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND CẤP TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

02 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc xử lý

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) được chuyển đến Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc

Bước 3

Phân công và chuyển hồ sơ đến chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, xử lý

Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 4

Nghiên cứu nội dung hồ sơ, làm văn bản lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xử lý

Chuyên viên phòng Quy hoạch - Kiến trúc

04 giờ

Dự thảo văn bản lấy ý kiến; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) được chuyển đến Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc

Bước 5

Kiểm tra nội dung đề xuất của chuyên viên, trình lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt

Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc

02 giờ

Dự thảo văn bản lấy ý kiến đã được kiểm tra; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) được chuyển đến lãnh đạo Sở Xây dựng.

Bước 6

Ký duyệt kết quả tham mưu của phòng chuyên môn, và chuyển về phòng Quy hoạch - Kiến trúc

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

04 giờ

Văn bản lấy ý kiến đã được lãnh đạo Sở ký; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC), được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 7

Tiếp nhận, sắp xếp hồ sơ và văn bản lấy ý kiến, chuyển đến bộ phận Văn thư để đóng dấu, phát hành

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

02 giờ

Văn bản lấy ý kiến các đơn vị có liên quan (kèm theo hồ sơ TTHC) được chuyển đến Bộ phận Văn thư.

Bước 8

Vào sổ, đóng dấu, scan, lưu trữ hồ sơ và phát hành văn bản lấy ý kiến đến các đơn vị có liên quan

Công chức Văn thư Văn phòng của Sở Xây dựng

02 giờ

Văn bản lấy ý kiến đã được gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan (kèm theo hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch)

Bước 9

Ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

56 giờ (07 ngày)

Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi đến Sở Xây dựng

Bước 10

Tiếp nhận văn bản góp ý và chuyển đến Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc xử lý

Công chức Văn thư Văn phòng của Sở Xây dựng

02 giờ

Văn bản góp ý của các đơn vị có liên quan được chuyển đến Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc

Bước 11

Phân công, chuyển văn bản góp ý đến chuyên viên tổng hợp và xử lý.

Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc

02 giờ

Văn bản góp ý của các đơn vị có liên quan được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 12

Tổng hợp nội dung góp ý và tiếp tục thẩm định hồ sơ:

* Nếu đạt yêu cầu: Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) trình Chủ tịch UBND tỉnh.

* Nếu không đạt yêu cầu: Dự thảo văn bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ.

Chuyên viên phòng Quy hoạch-Kiến trúc

64 giờ (08 ngày)

Các hồ sơ được chuyển đến Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc, gồm:

* Nếu hồ sơ đạt yêu cầu:

- Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC).

* Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu:

- Dự thảo văn bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC).

Bước 13

Kiểm tra nội dung đề xuất của chuyên viên, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Trưởng phòng Quy hoạch-Kiến trúc

04 giờ

Các hồ sơ đã được Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra và chuyển đến lãnh đạo Sở, gồm:

* Nếu hồ sơ đạt yêu cầu:

- Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC).

* Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu:

- Dự thảo văn bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC).

Bước 14

Xem xét, ký duyệt nội dung đề xuất của phòng chuyên môn, chuyển bộ phận Văn thư phát hành

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

04 giờ

Các hồ sơ đã được lãnh đạo Sở ký và chuyển xuống Bộ phận Văn thư, gồm:

* Nếu hồ sơ đạt yêu cầu:

- Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) trình Chủ tịch UBND tình.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC).

* Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu:

- Văn bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC).

Bước 15

* Hồ sơ đạt yêu cầu: Vào số, đóng dấu, scan, lưu trữ hồ sơ và phát hành đến Văn phòng UBND tỉnh

* Hồ sơ không đạt yêu cầu: Chuyển trả hồ sơ cho Công chức của Sở làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bộ phận Văn thư của Sở Xây dựng

04 giờ

* Hồ sơ đạt yêu cầu: Các hồ sơ đã được gửi đến Văn phòng UBND tỉnh, gồm:

- Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định).

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

* Hồ sơ không đạt yêu cầu: Văn bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đã được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (chuyển xuống Bước 23).

Bước 16

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ

Tờ trình của Sở Xây dựng (kèm theo hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh để xử lý

Bước 17

Xem xét và phân công chuyên viên phụ trách chuyên môn xử lý

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ

Tờ trình của Sở Xây dựng (kèm theo hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 18

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ; chuyển đến Văn thư trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

80 giờ (10 ngày)

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Văn thư đọc soát.

Bước 19

Đọc soát, kiểm tra thể thức kết quả giải quyết TTHC; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh xem xét, ký duyệt hồ sơ ký tắt)

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 20

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ

Phiếu trình kèm theo dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC đã được Chánh Văn phòng ký tắt, chuyển đến Văn thư trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bước 21

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

16 giờ (02 ngày)

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; chuyển Văn thư.

Bước 22

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Sở Xây dựng

Phòng Hành chính -Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

08 giờ (01 ngày)

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Sở Xây dựng

Bước 23

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC và thu phí.

Công chức của Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

04 giờ

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 35 ngày làm việc.

- Sở Xây dựng tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trong thời hạn 20 ngày làm việc

- Văn phòng VBND tỉnh thẩm tra, trình ký, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong thời hạn 15 ngày làm việc.

 

Quy trình 02: BXD-BLI-263368

QUY TRÌNH NỘI BỘ

THỰC HIỆN THỦ TỤC THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN, ĐỒ ÁN CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO HÌNH THỨC KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND CẤP TỈNH

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện (giờ/ngày làm việc)

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

02 giờ

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ.

Bước 2

Thực hiện quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào hệ thống thông tin một cửa điện tử, chuyển hồ sơ đến Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc xử lý

Công chức Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) được chuyển đến Trưởng phòng Quy hoạch- Kiến trúc

Bước 3

Phân công và chuyển hồ sơ đến chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, xử lý

Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc

02 giờ

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 4

Nghiên cứu nội dung hồ sơ, làm văn bản lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xử lý.

Chuyên viên phòng Quy hoạch - Kiến trúc

02 giờ

Dự thảo văn bản lấy ý kiến; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) được chuyển đến Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc

Bước 5

Kiểm tra nội dung đề xuất của chuyên viên, trình lãnh đạo Sở Xây dựng phê duyệt

Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc

02 giờ

Dự thảo văn bản lấy ý kiến đã được kiểm tra; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) được chuyển đến lãnh đạo Sở Xây dựng.

Bước 6

Ký duyệt kết quả tham mưu của phòng chuyên môn, và chuyển về phòng Quy hoạch - Kiến trúc

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

02 giờ

Văn bản lấy ý kiến đã được lãnh đạo Sở ký; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC), được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 7

Tiếp nhận, sắp xếp hồ sơ và văn bản lấy ý kiến, chuyển đến bộ phận Văn thư để đóng dấu, phát hành

Chuyên viên phòng Quy hoạch - Kiến trúc

02 giờ

Văn bản lấy ý kiến các đơn vị có liên quan (kèm theo hồ sơ TTHC) được chuyển đến Bộ phận Văn thư.

Bước 8

Vào số, đóng dấu, scan, lưu trữ hồ sơ và phát hành văn bản lấy ý kiến đến các đơn vị có liên quan

Công chức Văn thư Văn phòng của Sở Xây dựng

02 giờ

Văn bản lấy ý kiến đã được gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan (kèm theo hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch)

Bước 9

Ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

48 giờ (06 ngày)

Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi đến Sở Xây dựng

Bước 10

Tiếp nhận văn bản góp ý và chuyển đến Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc xử lý.

Công chức Văn thư Văn phòng của Sở Xây dựng

02 giờ

Văn bản góp ý của các đơn vị có liên quan được chuyển đến Trưởng phòng Quy hoạch-Kiến trúc

Bước 11

Phân công, chuyển văn bản góp ý đến chuyên viên tổng hợp và xử lý.

Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc

02 giờ

Văn bản góp ý của các đơn vị có liên quan được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn

Bước 12

Tổng hợp nội dung góp ý và xử lý hồ sơ:

* Nếu đạt yêu cầu: Dự thảo giấy mời họp thẩm định (kèm bản tổng hợp nội dung góp ý).

* Nếu không đạt yêu cầu: Dự thảo văn bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ.

Chuyên viên phòng Quy hoạch -Kiến trúc

(16 giờ) 02 ngày

Các hồ sơ được chuyển đến Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc, gồm:

* Nếu đạt yêu cầu:

- Dự thảo giấy mời họp thẩm định (kèm bản tổng hợp nội dung góp ý).

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

* Nếu không đạt yêu cầu:

- Dự thảo văn bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC).

Bước 13

Kiểm tra nội dung đề xuất của chuyên viên, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Trưởng phòng Quy hoạch-Kiến trúc

02 giờ

Các hồ sơ đã được chuyển lãnh đạo Sở, gồm:

* Nếu đạt yêu cầu:

- Dự thảo giấy mời họp thẩm định (kèm bản tổng hợp nội dung góp ý).

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

* Nếu không đạt yêu cầu:

- Dự thảo văn bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC).

Bước 14

Ký duyệt nội dung đề xuất của phòng chuyên môn, chuyển bộ phận Văn thư phát hành

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

04 giờ

Các hồ sơ được lãnh đạo Sở ký duyệt và chuyển xuống Bộ phận Văn thư, gồm:

* Nếu đạt yêu cầu:

- Giấy mời họp thẩm định (kèm bản tổng hợp nội dung góp ý).

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

* Nếu không đạt yêu cầu:

- Văn bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC)

Bước 15

Vào sổ, đóng dấu, scan, lưu trữ hồ sơ và phát hành

Công chức Văn thư Văn phòng của Sở Xây dựng

04 giờ

* Nếu đạt yêu cầu:

- Giấy mời họp thẩm định (kèm bản tổng hợp nội dung góp ý) đã được gửi đến các đơn vị liên quan.

* Nếu không đạt yêu cầu:

- Văn bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) được chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (chuyển đến Bước 29).

Bước 16

Họp thẩm định quy hoạch (có sự tham gia của Lãnh đạo Sở Xây dựng, phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan); và chuyển biên bản họp thẩm định cho Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc

Hội đồng thẩm định

56 giờ (07 ngày)

Biên bản họp thẩm định đã được chuyển đến Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc.

Bước 17

Phân công và chuyển hồ sơ đến chuyên viên phụ trách chuyên môn tham mưu, xử lý

Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc

02 giờ

Biên bản họp thẩm định đã được chuyển đến chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 18

Căn cứ kết quả họp thẩm định:

* Nếu đạt yêu cầu: Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) trình Chủ tịch UBND tỉnh.

* Nếu không đạt yêu cầu: Dự thảo văn bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ.

Chuyên viên phòng Quy hoạch - Kiến trúc

32 giờ (04 ngày)

Các hồ sơ được chuyển đến Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc, gồm:

* Nếu hồ sơ đạt yêu cầu:

- Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC).

* Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu:

- Dự thảo văn bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC).

Bước 19

Kiểm tra nội dung đề xuất của chuyên viên, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc

04 giờ

Các hồ sơ đã được Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra và chuyển đến lãnh đạo Sở, gồm:

* Nếu hồ sơ đạt yêu cầu:

- Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC).

* Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu:

- Dự thảo văn bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC).

Bước 20

Xem xét, ký duyệt nội dung đề xuất của phòng chuyên môn, chuyển bộ phận Văn thư phát hành

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

04 giờ

Các hồ sơ đã được lãnh đạo Sở ký và chuyển xuống Bộ phận Văn thư, gồm:

* Nếu hồ sơ đạt yêu cầu:

- Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định) trình Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC).

* Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu:

- Văn bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ.

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC).

Bước 21

* Hồ sơ đạt yêu cầu: Vào sổ, đóng dấu, scan, lưu trữ hồ sơ và phát hành đến Văn phòng UBND tỉnh

* Hồ sơ không đạt yêu cầu: Chuyển trả hồ sơ cho Công chức của Sở làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Bộ phận Văn thư của Sở Xây dựng

04 giờ

* Hồ sơ đạt yêu cầu: Các hồ sơ đã được gửi đến Văn phòng UBND tỉnh, gồm:

- Dự thảo Tờ trình (kèm hồ sơ TTHC đã thẩm định).

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

* Hồ sơ không đạt yêu cầu: Văn bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc từ chối giải quyết hồ sơ; Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đã được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (chuyển xuống Bước 29).

Bước 22

Tiếp nhận hồ sơ từ Sở Xây dựng và chuyển hồ sơ đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh xử lý

Phòng Hành chính Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ

Tờ trình của Sở Xây dựng (kèm theo hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh để xử lý.

Bước 23

Xem xét và phân công chuyên viên phụ trách chuyên môn xử lý

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ

Tờ trình của Sở Xây dựng (kèm theo hồ sơ TTHC đã thẩm định) được chuyển đến Chuyên viên phụ trách chuyên môn.

Bước 24

Nghiên cứu, thẩm tra, xử lý hồ sơ chuyển đến Văn thư trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên phụ trách chuyên môn

80 giờ (10 ngày)

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Văn thư đọc soát.

Bước 25

Đọc soát, kiểm tra thể thức kết quả giải quyết TTHC; trình Chánh Văn phòng UBND tỉnh xem xét, ký duyệt hồ sơ (ký tắt)

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ

Phiếu trình Phó Chủ tịch (kèm hồ sơ đã thẩm định) và dự thảo kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Bước 26

Xem xét kết quả tham mưu giải quyết hồ sơ, ký duyệt hồ sơ (ký tắt); chuyển đến Văn thư, trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ

Phiếu trình kèm theo dự thảo kết quả giải quyết TTHC, hồ sơ TTHC đã được Chánh Văn phòng ký tắt, chuyển đến Văn thư trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bước 27

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

16 giờ (02 ngày)

Kết quả giải quyết TTHC được Phó Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; chuyển Văn thư.

Bước 28

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Sở Xây dựng

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

08 giờ (01 ngày)

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm kết quả giải quyết TTHC được chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Sở Xây dựng

Bước 29

- Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

- Thông báo cho tổ chức đến nhận kết quả giải quyết TTHC và thu phí.

Công chức của Sở Xây dựng làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

04 giờ

- Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên phần mềm hệ thống thông tin của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Tổng số thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 40 ngày làm việc (tương đương 200 giờ).

- Sở Xây dựng tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC: Trong thời hạn 25 ngày làm việc.

- Văn phòng UBND tỉnh thẩm tra, trình ký, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả giải quyết TTHC: Trong thời hạn 15 ngày làm việc.