Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1656/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

QUYT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA SỞ XÂY DỰNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn c Luật T chc chính quyền đa phương ngày 19 tháng 6 m 2015;

n cứ Nghđịnh số 61/2Q18/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính ph v thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn c Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhim n phòng Chính phủ hưng dn thi hành một số quy định ca Ngh định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 ca Chính phủ v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong gii quyết th tục hành chính;

Xét đề ngh Giám đốc Sở Xây dựng tại T trình s 140/TTr-SXD ngày 30 tháng 8 năm 2019,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 11 (mười một) quy trình nội bộ của Sở Xây dựng trong giải quyết thủ tục hành chính (03 phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Xây dựng:

1. Chủ trì phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung các quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (phối hợp);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (MN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN