Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1643/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 03 tháng 09 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC NỘI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 306/TTr-SNV ngày 07 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 04 (bn) quy trình nội bộ của Ủy ban nhân dân cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực nội vụ (phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

- Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

2. Ủy ban nhân dân cấp xã:

Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TT Phục vụ HCC;
- Văn phòng UBND tỉnh (ph/hợp thực hiện)
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT - 80 (TT)

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

SỐ TT

SỐ HỒ SƠ TTHC

(Trên Cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT
(theo quy định)

THỜI GIAN THỰC HIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 

01

BLI-289342

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

20 ngày làm việc

Trong 20 ngày làm việc

02

BLI-289343

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

20 ngày làm việc

Trong 20 ngày làm việc

03

BLI-289344

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

20 ngày làm việc

Trong 20 ngày làm việc

04

BLI-289346

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

20 ngày làm việc

Trong 20 ngày làm việc

B. NỘI DUNG QUY TRÌNH NỘI BỘ:

1. Quy trình số: BLI-289342

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VỀ THÀNH TÍCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(Ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ; soạn thảo kết quả giải quyết TTHC, trình Chủ tịch UBND cấp xã

Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

07 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC, (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chủ tịch UBND cấp xã

Bước 4

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được Chủ tịch UBND cấp xã ký, chuyển đến Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

Bước 5

In giấy khen và trình Chủ tịch UBND cấp xã ký (trường hợp kết quả giải quyết TTHC là quyết định khen thưởng)

Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

07 ngày

Các bản in giấy khen được chuyển đến Chủ tịch UBND cấp xã

Bước 6

Xem xét, ký giấy khen

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Các bản in giấy khen được Chủ tịch UBND cấp xã ký; chuyển đến Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã/ Thông báo cho cơ quan, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cơ quan, tổ chức.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 20 ngày làm việc.

2. Quy trình số: BLI-289343

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VỀ THÀNH TÍCH THI ĐUA THEO ĐỢT HOẶC CHUYÊN ĐỀ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(Ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ; soạn thảo kết quả giải quyết TTHC, trình Chủ tịch UBND cấp xã

Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

07 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC, (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chủ tịch UBND cấp xã

Bước 4

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được Chủ tịch UBND cấp xã ký, chuyển đến Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

Bước 5

In giấy khen và trình Chủ tịch UBND cấp xã ký (trường hợp kết quả giải quyết TTHC là quyết định khen thưởng)

Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

07 ngày

Các bản in giấy khen được chuyển đến Chủ tịch UBND cấp xã

Bước 6

Xem xét, ký giấy khen

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Các bản in giấy khen được Chủ tịch UBND cấp xã ký; chuyển đến Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã/ Thông báo cho cơ quan, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cơ quan, tổ chức.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 20 ngày làm việc.

3. Quy trình số: BLI-289344

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ VỀ THÀNH TÍCH ĐỘT XUẤT

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(Ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ; soạn thảo kết quả giải quyết TTHC, trình Chủ tịch UBND cấp xã

Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

07 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC, (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chủ tịch UBND cấp xã

Bước 4

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được Chủ tịch UBND cấp xã ký, chuyển đến Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

Bước 5

In giấy khen và trình Chủ tịch UBND cấp xã ký (trường hợp kết quả giải quyết TTHC là quyết định khen thưởng)

Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

07 ngày

Các bản in giấy khen được chuyển đến Chủ tịch UBND cấp xã

Bước 6

Xem xét, ký giấy khen

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Các bản in giấy khen được Chủ tịch UBND cấp xã ký; chuyển đến Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã/ Thông báo cho cơ quan, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cơ quan, tổ chức.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 20 ngày làm việc.

4. Quy trình số: BLI-289346

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện
(Ngày làm việc)

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

0,5 ngày

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ được trao cho người nộp hồ sơ

Bước 2

Thực hiện quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử; cập nhật dữ liệu hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ TTHC) trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển đến Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

Bước 3

Thẩm định hồ sơ; soạn thảo kết quả giải quyết TTHC, trình Chủ tịch UBND cấp xã

Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

07 ngày

Dự thảo kết quả giải quyết TTHC, (kèm hồ sơ đã thẩm định) được chuyển đến Chủ tịch UBND cấp xã

Bước 4

Xem xét, ký phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được Chủ tịch UBND cấp xã ký, chuyển đến Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

Bước 5

In giấy khen và trình Chủ tịch UBND cấp xã ký (trường hợp kết quả giải quyết TTHC là quyết định khen thưởng)

Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

07 ngày

Các bản in giấy khen được chuyển đến Chủ tịch UBND cấp xã

Bước 6

Xem xét, ký giấy khen

Chủ tịch UBND cấp xã

02 ngày

Các bản in giấy khen được Chủ tịch UBND cấp xã ký; chuyển đến Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

Bước 7

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Công chức phụ trách thi đua, khen thưởng

01 ngày

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm kết quả giải quyết TTHC) được, chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã/ Thông báo cho cơ quan, tổ chức đến nhận trả kết quả thủ tục hành chính

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

0,5 ngày

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử/Trả kết quả cho cơ quan, tổ chức.

Tổng thời gian thực hiện: Trong 20 ngày làm việc.

Tổng số: 04 quy trình nội bộ./.