Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1639/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 341/TTr-CP ngày 19/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI LÀO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1639/QĐ-CTN  ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.   

Trần Thị Tuyết, sinh ngày 16/5/1987 tại Lào

Hiện trú tại: bản Phổn-xạ-vẳn-tạy, huyện Sỉ-sắt-tạ-nạc,  Thủ đô Viêng Chăn

Giới tính: Nữ

2.   

Trần Thị Kim Mai, sinh ngày 29/10/1988 tại Lào

Hiện trú tại: bản Phổn-xạ-vẳn-tạy, huyện Sỉ-sắt-tạ-nạc, Thủ đô Viêng Chăn

Giới tính: Nữ

3.   

Trần Thị Anh Đào, sinh ngày 01/10/1990 tại Lào

Hiện trú tại: bản Phổn-xạ-vẳn-tạy, huyện Sỉ-sắt-tạ-nạc, Thủ đô Viêng Chăn

Giới tính: Nữ

4.   

Vũ Lan Phương, sinh ngày 26/3/1967 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: bản Sỉ-hỏm, huyện Chăn-thạ-bu-ly, Thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: số nhà 16, ngõ 33, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Giới tính: Nữ

5.   

Đào Công Tú (Vông Tú), sinh ngày 14/01/1998 tại Lào

Hiện trú tại: bản Sỉ-hỏm, huyện Chăn-thạ-bu-ly, Thủ đô Viêng Chăn

Giới tính: Nam

6.   

 Đào Anh Tài (Ka Tài), sinh ngày 07/5/1999 tại Lào

Hiện trú tại: bản Sỉ-hỏm, huyện Chăn-thạ-bu-ly, Thủ đô Viêng Chăn

Giới tính: Nam

7.   

Vũ Thị Phượng, sinh ngày 18/5/1978 tại Lào

Hiện trú tại: bản Thông, TP Pạc-xê, tỉnh Chăm-pa-sắc.

Giới tính: Nữ