Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 651/TTr-CP ngày 09/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 07 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 16/QĐ-CTN ngày 03 tháng 01 năm 2020  của Chủ tịch nước)

1.

Trần Văn Năng, sinh ngày 28/02/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bản Chom-ma-ni, huyện Xay-xệt-thả, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ dân phố số 2, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Giới tính: Nam

2.

Trần Hà Phương, sinh ngày 05/11/2007 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bản Chom-ma-ni, huyện Xay-xệt-thả, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ dân phố số 2, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Giới tính: Nữ

3.

Trần Huyền Anh, sinh ngày 12/02/2015 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bản Chom-ma-ni, huyện Xay-xệt-thả, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ dân phố số 2, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Giới tính: Nữ

4.

Nguyễn Thị Thu Huyền, sinh ngày 05/02/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bản Chom-ma-ni, huyện Xay-xệt-thả, thủ đô Viêng Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ dân phố số 2, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Giới tính: Nữ

5.

Nguyễn Sỹ Công, sinh ngày 27/6/1986 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Bản Xa-la-khăm-tày, huyện Hạt-sai-phông, thủ đô Viên Chăn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 4, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nam

6.

Nguyễn Sĩ Văn, sinh ngày 24/5/2010 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Xa-la-khăm-tày, huyện Hạt-sai-phông, thủ đô Viên Chăn

Giới tính: Nam

7.

Nguyễn Thị Linh Nhi, sinh ngày 16/7/2012 tại Lào

Hiện trú tại: Bản Xa-la-khăm-tày, huyện Hạt-sai-phông, thủ đô Viên Chăn.

Giới tính: Nữ