Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 160/2003/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP MÃ ĐIỂM BÁO SỐ 7

Căn cứ pháp lệnh Bưu Chính, Viễn thông ngày 25/05/2002;
Căn cứ Nghị Định số 90/2002/NĐ-CPngày 11/11/2002 của Chính Phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu Chính,Viễn thông;
Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội tại công văn số 12503/CV-HanoiTelecom ngày 17/9/2003 về việc xin cấp mã điểm báo hiệu số 7;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân bổ 50 điểm báo hiệu số 7 từ 1400 đến 1449 (theo hệ đếm thập phân) cho Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội để thực hiện kết nối trong hệ thống báo hiệu số 7 quốc gia. Trong trường họp cần thiết Bộ Bưu chính, Viễn thông có thể thay đổi hoặc thu hồi mã đã phân bổ theo các quy định về quản lý và quy hoạch đánh số mạng viễn thông quốc gia.

Điều 2. Quyểt định có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông khác có liên quan đưa mã trên vào khai thác.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu Chính, Viễn thông,Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội, Tổng Giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng